زراعت یا مبارزه با گرسنگی

احداث چمن

مـقـدمــه

چمن به عنوان یکی ازارگان اصلی پوشش سطح سبزدارای جلوه ای بارز واشناست این گیاه ظریف با تلطیف وپالایش هوا توامآ چشم وجان انسان رانیز به آرامش فرا میخواند لیکن این لطف سبزدرازادی موهبتی که برما عرضه می دارد نیازمندی رعایت اصول نگهداری دقیق ودرعین حال کاربردی است اصول ونکاتیکه تحت عنوان اصول کاشت .نگهداری گونه های مناسب با اقلیم منطقه ازانها دراین کتاب به عنوان فناوری کاشت ونگهداری چمن سخن بمیان امده است انچه دراین کتاب مدنظربوده است درنظرگرفتن وذکرنکات ودستورالعملهای نوین متناسب با فناوری روزبه ویژه جنبه های کاربردی ان با فراگیری سطح دانش متخصصین ودانشجویان وهمچنین سطح دانش عمومی است .

این اصول به ویژه درکشورایران وشرایط اقلیمی ان که با خشکی اب وهوا مواجه میباشد ازاهمیت بیشتری برخوردارخواهند بود جدای ازانکه دراکثر کشورهای قاره امریکا واروپا افزایش روزافزون تکنیک های کاشت وتولید ونگهداری انواع گونه های چمن .متناسب با افزایش تقاضا وکاربریهای گوناگون سبب تولید ان به یک بخش اقتصادی وسیع وفعال شده است درکشورمانند ایران نیز به انچه اخیرآ دربرخی محافل مبنی برحزف چمن ازسطوح سبز عنوان می گردد میتوان با رعایت نکات فنی نگهداری گونه های مناسب ونها یتآ کاهش نوع وسطح کاربرای چمن وابیاری صحیح ومناسب ازنقش وتاثیرگزاری این گیاه سودمند درتلطیف هوا وطراحی های فضای سبز کمان بهره برد ضمن انکه مجهز شدن به تحصص احداث ونگهدا ری چمن ذرزمین های ورزشی امروزازاهمیت ویژه برخوردارشده است

احداث چمن

احداث چمن به دوروش جنسی ورویشی تقسیم شده .

1ــ جنسی : دراین روش به طورمعمول کاشت بذربه احداث چمن می نمایند

2ــ رویشی : روشهای تولیدچمن به طریقه های رویشی عبارت اند از استولون. ریزوم. وچمن تیل وپهروکاری که درمورد هریک متعا قبـآ توضیح داده شده میشود

بطورکلی احداث چمنزارمناسب به تهیه بیستربذرمناسب بستگی دارد که اساس چمنکاری محسوب می شود واین امرایجاد وضعیت مناسب رشد درلایه سطحی خاک میشود .

مراحل مختلف احداث چمن :

1ـ درمرحله اول ازمایش خاک برای تعین امتخان نیازهای خاک بسترچمن کاری است

2ـ پس اقدام به زدودن اشعال زوائد وخرده چوبهای احتمالی وقلوه سنگها می نمایم قلوه سنگها درفصول گرم سبب افزایش گرمی تحتانی وزیرین بسترچمن کاری واحتمالآ سوختگی برگهای چمن می شوند خورده چوبهای پوسیده باعث بروزموریانه ومورچه وکاهش منافذ خاک دراثرتجذیه چوب خواهند شد لزا نسبت به پاکسازی بستر چمن کاری ازقلوه سنگهاوخرده چوبهادرعمق 15ـ 7.5سانتیمتراقدام نمود.

3ـ امتحان کردن سطح چمنکاری به منظورتآمین نهاده های بذرمیباشد

4ـ بهسازی خاک به خاک اولیه بسترکاشت چه ازنوع رسی وچه ازنوع شنی باشد به عمق 20ـ 15 سانتیمتری ماده الی افزوده شود بطوریکه درنهایت 30% خاک دارای ماده الی باشد

5ـ درصورتیکه لایه سطحی خاک الوده به ریزوم استولون یابذرعلفهای هرزه باشد ونتواند اقدامات ازقبیل تعویض خاک

 یاپاکسازی رااعمال کرد بهترین روش کاشت چمن استفاده ازروش پودپی می باشد

6ـ باید توجه داشت که عملیات بهسازی خاک درصورتیکه خاک بیش ازحد سبک یاسنگین باشد وپیش ازکاشت انجام گیرد

7ـ نصب سیستم های ابیاری زیرزمینی نیزنیزهمزمان بابند 7 میباشد

8ـ پرکردن گودالهاوتسطیح بلندیهااست

اماده سازی کیمیاوی ومیخانیکی بستروکنترول علفهای هرزه  :

بطورکلی کنترول کلیه افات پیش ازاحداث چمن معمولآارزانتربوده وبه عبارتی پیشگیری عاقلانه ترین شیوه مبارزه بحساب می ایدهمچنین بهترین روش مبارزه پیش ازانکه استفاده ازعلفکش ها مطرح گرددمبارزه میخانیکی است .

اگرمشکل کمبودزمان نداشته باشیم میتوان ابتدابه علفهای هرزه اجازه جوانه زدن ورشد داد بسترکاشت متداوم مرطوب نگهداشته میشود وپس باعلفکش تماس اقدام به مبارزه نمودپس اجازه داد که خاک پس ازهرابیاری خشک شود اگراین عمل را4 ـ 3 مرتبه تکرارنماییم بیشتر علفهای هرزه ازبین می روند

همچنین می توان خاک راخشک نگاهداشت وباشن کش بوته های تازه هرزه راریشه کن نمود بطورکلی درالودگی های محدود که توسط علفهای هرزه چند ساله بروزمیکند میتوان بابریدتن گیاه هرزه ازناهیه زیرتاج اقدام به مبارزه نمود این روش این روش مبارزه میخانیکی حتی درزمان الودگی چمن کاشته شده می توان با عمل واکاری توامآانجام گیرد

درکنترول کیمیاوی علفهای هرزه باید متوجه به این نکته بود که علفکش ضمن توانایی نابودی علفهای هرزه فاقد اثر ماند گاری درخاک باشد

درالودگی توسط علفهای هرزه یکساله می توان ازسمهای بنسولاید DCPA بصورت قبل ازسبزشدن استفاده نمود (البته این امر باید پس ازاستقرارچمن انجام گیرد ) همچنین می توان از DSMA بصورت درست پس ازسبزشد ن استفاده نمود

برای مبارزه باعلفهای هرزه پهن برگ درچمن مستقر شده از 2,4D یا 2,4DP استفاده میشود درصورتیکه لوازم مبارزه باعلفهای هرزه درچمن های تازه احداث ضرورت یابد ازسم دایکامبا استفاده می شود برای کنترول علفهای هرزه درمکانهای مثل کناره جاده ها وبه منظورکنترول بلند مدت علفهای هرزه می توان ازاسم های مانند اترازین . گلایفوساید . ودالاپین استفاده نمود.

کاشت بذر:

کاشت بذرعالی ترین روش احداث چمن محسوب می شود که هزینه کمتران نسبت به سایرروشها مزیت ان به شمارمیرود دراستعمال چون استقراردوره طولانی وحساس نگهداری ورویش همزمان علفهای هرزه درصورت الودگی خاک یاعدم خلص بذرازنکات منفی استفاده ازاین روش است .

کیفیت بذردرارتباط باسلامتی بذر درصدجوانه زنی زیاد وعری بودن ازعلفهای هرزه وعوامیل بیماریزاع سنجیده میشود درامریکا اولترین چمن های که توسط بذرکاشته می شوند عبارت اند از فتان بلند . فتان نرمه وچمن چبردرامریکابذر تنها 5% هزینه احداث چمن رادربرمی گیرد درحالیکه درایران 20ـ 10 حتی 40 درصد هزینه احداث رادربر میگیرد

به عنوان یک توصیه کلی برای بدست اوردن یک چمن یکد ست وبارشد مناسب درموردانواعیکه دارای بذرریزهستند 20ـ 15 گرام بذردریک مترمربع وبرای انواعیکه دارای بذردرشت هستند 50ـ 30 گرم بذردریک مترمربع مصرف می شود بذرچمن نباید بصورت انبوه ومتراکم پخش کرد وگونه چمن ضعیف وپژمرده می شود علت این امر نیازبیشتر گیاهان جوان به فضای بیشتر برای گسترش ریشه وبرگ است .

باید متذکرشد انواع چمن های که مخلوط میشوند باید ازلحاظ بافت .رنگ وسرعت رشد یکسان باشند مثلا چمن چبر+فتان نرمه +چمن چچم چندساله عملی ترین راه برای چمن مناسب هرمنطقه .مقایسه چمن های منطقه بومی وازموده شده درمناطق مختلف همان ناهیه ونهایتآتبعیت ازان نمونه هااست.

زمان کاشت:

باتوجه به اینکه پس ازآعازجوانه زنی این عمل بایدبدون وقفه ومزاحمت ادامه یابد لازم است کمی جلوترازبهترین فصل کاشت توصیه شده اقدام به بذرپاشی نمودتاچمن قادربه رشد ورقابت باعلفهای هرزه باشد ازطرف دیگرگرمی پایین اول بهارواخیرپاییزمی تواند باعث کاهش قابل توجه درمیزان سرعت جوانه زنی شود لذا بادرنظرگرفتن تمام عوامل ذکرشده بهترین فصل برای کاشت چمن های سردسیری اواخیرتابستان یااوایل خزان 6 ـ 3 هفته پیش ازنخستین یخبندان توصیه میشود درنتیجه میتوان چنین بیان داشت که چمن های مناسب اب وهوای سرد درابتدای بهاروخزان دارای بهترین میزان وکیفیت رشد هستند احداث چمن دراواخرخزان نادرست می باشد زیراگیاهچه ها تازمستان نموکافی نکرده وازبین می روند این تخریب دراثرگرمای پایین وتکرارعمل ذوب یخ ویخبندان مجدد وبروز پدیده جداشدگی ریشه بوجودمی اید بهترین دوره کشت ازابتدای بهارشروع تااوایل خردادماه میباشد .

درموردچمن های گرمسیرهرچند بیشتربه روشهای رویشی تولید میشوند امابهترین زمان برای بذرپاشی انهادرصورتیکه اب کافی دردسترس باشد اواخربهاریااوایل تابستان است ودرعیراین صورت درابتدای بهار نیزمیتوان به کشت بذر انها اقدام نموداصولآدرکشت بهار به محض امادگی خاک باید اقدام به کشت نمودزیرادرابتدای بهار چمن ازسرماه اولیه بهارو بارندگی بهاربهره مندمی شود

اماکارشناسان معتقد اند که به علت زیادبودن گرمی وطولانی بودن این دوره گرما وهمچنین جوانه زنی شدید علفهای هرزه ورقابت انها با چمن کاشته شده امکان زیادبرای تخریب چمن وجوددارد .

ابیاری وضرورت های اب :

مهمترین نقش وضرورتهای اب رادرعوامل ذیل میباشد

1) جوانه زدن (2)نموی سلولی (3) رشد بافت (4) فتوسنتز ومنبع هایدروجنی برای تولید هایدریت های کاربن (5) کنترول گرمی (6) حلال وناقل مواد غذایی .

اعتقادبراین است که میزان اب دراین سلولهای برگ دارای نقش مهم درتحمل وبی اثرسازی تجمع موادداشته ودرنتیجه اب زیاد برای رشد چمن لازم است معمولآ 2718 ـ 2265 گرام اب برای تولید 453 گرام ماده خشک مصرف می شود و80% بافت چمن رانیز اب تشکیل می دهد علاوه براین دردوره خشکی جذب موادغذایی کاهش یافته رشدونموی طبیعی درچاررکو د وخلل خواهدشد

جذب اب وتعرق:

راه های جذ ب اب عبارت اند از ریشه های فعال .برگها به ویژه برگهای جوان .تاحدی ریشه های پیر وصدمه دیده وشبنم دراین راستا فعالترین بخش جذب اب گیاه ریشه های فرعی هستند .

چمن ها بطورکلی وبه میزان متوسط 0.5 سانتی متر اب درهرروزدرواحد سطح 1 مصرف می کنند .

تاثیرنوع خاک درتعیین دفعات آبیاری :

دراثرتجربه وازمایش مشخص شده که خاکهای مختلف به شرح ذیل قادر به نگهداری مقادیر متفاوت اب می باشد .

الف: 30 سانتیمتر خاک لومی قادراست 3.7 سانتیمتراب رادرخودنگهدارد .

ب: 30 سانتیمتر خاک شنی قادراست نصف میزان فوق درخوداب ذخیره کند .

ج: 30 سانتیمترخاک رس قادراست 2 برابرخاک لومی آب ذخیره نماید

درنتیجه خاک شنی به اب بیشتر ضرورت دارد

بیشترچمن ها باتوجه به نوع خاک ونوع اب وهواضرورت به 5ـ 2.5 سانتی متراب درطول هفته دارند برای اطمینان ازرسیدن اب به عمق 20ـ 15 سانتیمترخاک باید مدتی صبرنمود وپس اقدام به تهیه پروپیل ازخاک کرد خاک سبک شنی راباید به میزان 1.25 سانتیمترودوباردرهفته ابیاری نمود درخالیکه خاک سنگین به میزان 2.5 سانتیمتردرهردوره 10ـ 8 روز ابیاری می گردد درخاکهای بابافت متوسط برای مرطوب کردن عمق تا 30 سانتیمترضرورت به 5ـ 2.5 سانتی متراب است زمان مناسب ابیاری درطول روز:

خصوصیات ونتایج ابیاری بعد ازظهربه شرح ذیل است .

الف: تبخیرتوسط باد وخورشید زیاد است

ب: توزیع اب به روش بارانی توسط باد بهم میخورد

ج: اب قابل دسترس کم است

د: علا ئم خشکی درگرمای بالا

 معرفی گونه ها ارقام مشهورچمن:

چمن ها ازلحاظ شرایط اب وهواو اقلیم به دوگروپ چمن های فصل گرم وفصل سرد تقسیم می شوند

1ـ چمن های فصل گرم : این چمن ها دوران فعالیت ورشد خودرا درماه های گرم سپری کرده وهنگام مواجه شدن باهوای سرد به خواب (رکود) خواهند رفت ازانواع متداول چمن ها ی فصل گرم میتوان به چایر .بهیا . سنتی پدوسن اگوستین اشاره کرد دونوع بوفالوگراس وبلوگراما ازانواع چمن های فصل گرم هستند که نسبت به سایرانواع مقاومت بیشتربه سردی دارند .

2ـ چمن های فصل سرد :

این چمن ها دوران رشد وفعالیت خودرادرهوای سرد بهاروپاییزسپری کرده ودرماه های گرم تابستان رشد انها کاهش می یابد البته درشرایط گرم با بکاربردن اب فراوان می توان انهاراهمچنان سبزرنگه داشت ازانواع چمن های فصل سرد می توان به چمن چبری .فتان .اروا(بنت گراس) وچمن چچم (رای گراس) اشاره نمود .شناسایی وکاربرد:

چمن یکی ازاجزای اصلی وضروری اغلب پارکها وباغهابه شمارمیرود ودرطراحی وایجاد فضای سبزبه عنوان زمینه طراحی کاربرددارد .

مهمترین مواردکاربردچمن عبارت انداز .

1ـ ایجاد زمین های ورزشی وبازی .

2ـ فضای سبز پارکها ومناطق مسکونی .

3ـ فضای سبزکارخانجات .مناطق تجارتی واداری .

4 ـ کاشت دربزرگراه ها به منظوردفع موادسمی حاصل ازسوخت وسایل نقلیه .

5ـ به منظورافزایش تولید اکسیجن وتهویه هوا.

6ـ  جلوگیری ازپرسایش خاک وتبخیرشدید اب ازسطح زمین .

چمن هابطورکلی تحت دوعنوان چمن زارهای طبیعی وخودرو(TURE ) وچمن های زینتی وکاشتنی (LAWN)دسته بندی می شوند .

چمن های خودرو:ـ شامل چمن زارهای طبیعی که توسط انواع گیاهان پوششی خودروازقبیل علفزارها.چمن ها.گیاهان کوچک.یاسایرگیاهان پوششی طبیعی پوشیده شده اند میباشد.

چمن های زینتی :ـ شامل چمن های ظریف واصلاح شده که تحت مراقبت ونگهداری کاشته شده ودارای جنبه زینتی هستند میباشد.

عوامل موً ثردرکیفیت چمن :

1ـ تراکم  (DENSITY) : عبارت است ازتعداد شاخساره یا پنجه ها (اندامهای هوایًی)درواحدسطحی که متناسب باخصوصیات جنتیکی ومحیط تعیرمی کند مانند چمن فرز(برموداگوس) که پرتراکم است .

2ـ بافت (TEXTURE) : این چمن به دودسته باریک برگ وپهن برگ تقسیم می شود .

3ـ رنگ : رنگ چمن ها به زیادرقم آنهادارد تفاوت رنگ ها دراوایل واواخیرفصل رشد مشخص می شود این ویژگی همچنان تحت تاثیرکود

عوامل محیطی .بیماری و....می باشد

4ـ یکنواختی (uniformity) : ظاهرآچمن هادراین خصوصیت تابع عوامل چون بافت . تراکم گونه قابلیت پاخوری چمن است .

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۸/۲۹ساعت 8:56  توسط ايمل " نظري "  |