زراعت یا مبارزه با گرسنگی

کشت سبزیجات در گلخانه ها

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

طوريكه ميدانيم شرايط محيطي ازقبيل درجه حرات . رطوبت .نوروغيرعوامل طبعي براي رشد نموي نباتات در تمام فصول سال مساعد نبوده بلكه از يك فصل تا فصل ديگر تفاوت ميكند كه اين تفاوت ها نتنها چانس نمو و توليد را از نباتات گرفته و حتي سبب مرگ انها ميشود . بر عكس تقاضاي مشتريان محصولات  زراعتي در طول سال دوامدار است كه اين تقاضاي مشتريان تا اندازه با پروسيس محصولات مرفوع ميشود .اما نميتوانيم احتياجات كساني را كه درطول سال ميخواهند از محصولات تازه مخصوصا سبزيجات استفاده كنندمرفوع ساخت .به گونه مثال استفاده از روب بادنجان رومي در زمان كه محصول  تازه ان دربازار وجود ندارد تا حدي احتياج مصرف كنند گان اين محصول مرفع ميشود اما هيچگاه نميتواند جاي محصول تازه انرا بيكيرد . بنا راه كه ميتواند اين پرابلم راحل نمايداحداث گرين هوس ها ياتونل هاي پلاستكي ميباشد زيرا تحت شرايط گل خانه يا گرين هوس ها ميتوان  نباتات  را به وجح احسن پرورش داد زيراگلخانه يا گرين هوس عبارت از ساختمان هاي اند كه توسط شيشه و يا   پلاستيك پوش گرديده و نور افتاب را براي استفاده نبات تامين مينمايد ودرجه حرارت را براي نموي نباتات اماده    ميسازد در داخل ان ميتوان نباتات را در تمام فصول سال به ويژه در خارج فصل نموي  پرورش داد.ناگفته نبايد گذاشت كه براي انجام تحقيقات علمي استفاده از گلخانه يا گرين هوس ها كمك قابل ملاحظه را مي نمايد زيرا محقيقين ميتوانند درتمام ايام سال نبات مورد نظر خويش رادر گلخانه پرورش داده و براي انجام كارهاي تحقيقاتي خويش نبات مورد نظر را به طور دوامدار در اختيار داشته باشد.

 

تاريخچه

تاقرن 16 ميلادي تونل هاي پلاستيكي مجهزبه شكل امروزي وجود نداشت ازاين روبرخي نباتات حساس به سرماي شديد مانند نهالي هاي سبزي جات رادرمناطق سرد درطي فصل زمستان درداخل منازل انتقال داده مي شد هم چنان پرابلم هاي ناشي از  مدت حاصلدهي كوتاه و عدم توليد سبزيجات در خارج از فصل نموئي بهمينافات و حشرات طور زود رس بودن محصولات نسبت به فصل نموئي عادي باعث گرديد كه تونل اي پلاستيكي بوجود امده وبا توسعه و نتايج مثبت اينوع تونل ها يك انقلاب در توليد سبريجات و بته هاي زينتي بوجود امد.

چنانچه كشت سبزي جات در تونل هاي پلاستيكي  در سال 1960 براي اولين بار در كشور جاپان شروع شد و از طريق امريكائي شمالي به كاليفورنيا و اروپا راه يافت . در سال 1970 توليد سبزي جات ساحه 160 هزار هكتار را احتوا مينمود. طوريكه در سال 1970 در كشور هاي چون  ايالات متحده امريكا به 28 هزار هكتار جاپان ساحه تحت كشت به 46 هزاز هكتار  فرانسه به 25 هزار هكتار و رومانيه به 5 هزار هكتار مياستراليا به 22 هزار هكتار  رسيد.

ارزان بودن مواد اعمار تونل هاي پلاستيكي بالخصوص پلاستيك و هم چنان كافي بودن قواي بشري در ممالك كمتر انكشاف يافته باعث شد كه مردم در ممالك فوق از تونل هاي پلاستيكي استفاده بعمل اورده و در كمترين فرصت در صف ممالك پيشگام توليد سبزي جات بشمار در امده اند.

 تاازسرماه زده گي درفصل زمستان درامان باشد پس ازسالهاي ز ياد بشرنيازبه احداث مكان خارج ازساختمان راكه به صورت دايمي باشد حس نمودندتا سبزيجات را بتواند درهمه اوقات سال درآن رشد ونمو نمايد جستجونموده .

احداث وكشت سبزي جات درگلخانه ها براي توليد ميوه هاي خارج ازفصل وهمچنين گل ونباتات  زينتي ازقرن 17 ميلادي دراروپا اغازگرديده ودرسالهاي اخيربه منظوراستفاده مناسب ازمنابع خاك وآب ويااشتغال زايي درسراسرجهان كسترش يافت به همين منظوردرقرن 18و19 ميلادي پايه واساس گلخانه ها رابه شكل ابتدائي وسا ده گذاشتند . تااينكه درقرن19 گلخانه هاي مجهزبااشكال وامكانات فراوان پديدارشد.

 

كشت سبزيجات درگل خانه

(Green house)

و

تونل هاي پلاستيكي

 

سبزيجات يكي از شاخه مهم زراعت بوده كه كشت ان در اتقا سطح زندگي دهاقين و باغداران موثربوده و از فروش ان ميتوان از عايد قناعت بخش بدست اورد.

 استفاده از تونل هاي پيلاستيكي ‌‌(گرين هاوس (Green house وكشت سبزيجات دران حاصل دهي سيزيجات راازلحاظ كيفيت و كميت افزايش داده دهاقين  ماميتوانند از ساحه كم حاصل زياد بدست ارند يقينأ تروج تونل هاي پلاستكي  (گرين هاوس green house) عرضه سبزيجات را در بازار هاي داخلي متداوم ساخته باعث تفويه تغذيه تقويه اقتصاد فاميلي دهاقين وباغداران واقتصادملي خواهد شد ذر صورتيكهاز تخم هاي اصلاح شده عوايد دهاقين وباغداران تا هفت مرتبه نسبت بساحه ازاد بالاتر خواهد بود واين يك چلنج خوب براي تعويض كوكنار و دريافت كار براي انعدافراد كه در پروسه ملكي سازي خلع سلاح شده اند وكشور يكه مردم از بيكاري رنج ميبرند خواهد بود.

 

گلخانه ها ( گرين هاوسها )

Green house

تعريف گرين هاوس ها  : ساختمان هاي اند كه توسط شيشه و يا پلاستك پوش گرديده نور افتاب رابراي استفاده نبات تامين مينمايد و درجه حرارت را براي نمونباتات اماده ميسازد هدف از ايجاد گلخانه ها پلاستكي كشت سبزيجاد بوده و درگلخانه هاي فعال در طول سال بخصوص زمستان كه شرايط محيطي براي نمو نباتات مساعد نمي باشد ميتوان سبزيجات را زرع نمود                                                       

گلخانه ها عموما دو نوع ميباشد.

‌‌‍‍‍1  گرين هاوس های ساده.                                   

2 گرين هاوس هاي فعال .

 

تعريف گرين هاوس هاي ساده

                               Solar agricultural green houses

 

عبارت از گرين هاوس هاي است كه صرف از انرژي افتاب براي گرم نمودن ان استفاده صورت ميگيرد و درجه حرارت داخلي گرين هاوس ها تابع درجه حرارت  افتاب بوده و انرژي حرارتي كه  در اثر تابش افتاب در داخل  گرين هاوس ذخيره ميگردد نبات را قادر ميسازد در سرما به نموي خويش ادامه دهد (درجه حرارت داخل گرين   هاوس نسبت به ساحه ازاد بلند تر ميباشد و نبات رادر سرما تا حدود متضرر نمسازد )طوريكه از نام ان هويدا است   گرين هاوس هاي ساده بمصرف كم اعمار ميگردد وزود تر مورد بهره برداري  قرار ميگيرد .

      اعمار گرين هاوس هاي ساده براي مردم زراعت پيشه ما در مناطق موثر است كه ميتوان نبات بادرنگ بادنجان رومي و مرچ را توليد نمود  و در ساحات كه درجه حرارت ويا سردي ار 5 الي منفي 5 درجه ميباشد ميتوان نباتات كاهو. پالك. گلپي. كرم. براكلي را زرع و توليد نمود.

 

 

 

 

گرين هوس هاي فعال

Attire green houses

 

در اين گرين هاوس ها درجه حرارت ثابت بوده و تخت كنترول ميباشد وقتيكه انرژي افتاب بداخل گرين هاوس  ميتابد و درجه حرارت براي نموي نبات مساعد ميباشد از انرژي افتاب استفاده صورت ميگيردودر صورتيكه انرژي افتاب ضعيف ميشود ويا بالا ميرود سيستم هاي ديگر  كه ضرورت است ازان براي بالا بردن و يا پاين شدن درجه حرارت استفاده صورت ميگيرد..

سيستم ها ي كه در اين گرين هاوس هابكار برده ميشود.قرارذيل اند:

1- سيستم گرم كننده                                                                 

2 – سيستم سرد كنند ه

3- سيستم ابياري                                                                      

4- سيستم رسانيدن ادويه  (دواپاشي )                                            

5- سيستم رسايدن كود براي نبات دراب                                          

6- سيسمم هاي برق بمنظور تامين نور

 

1- سيستم گرم كننده      

توسط سيستم هاي مركز گرمي كه توسط دوران اب و مواد محروقاتي يابرق درجه حرارت داخل گرين هاوس را ثابت نگهداري مينمايد . در صورتيكه از طرف روز اقتاب باشد درجه حرارت در برج جدي الي 30 درجه سابتي گراد بالا ميرود و در طول روز ضرورت به مصرف مواد سوخت نميباشد و بعد از غروب افتاب درجه حرارت پاين گرديده ضرورت پنداشته ميشود كه سيستم گرم كننده فعال گردد تا درجه حرارت سرد رادر داخل گرين هاوس  از طرف شب كاهش دهد. هر قدر كه درجه حرارت پاين ميگردد به همان اندازه مصرف مواد سوخت كه به غرض گرم نمودن گرين هاوس ها استفاده ميگردد افرايش مينمايد مصرف مواد سوخت مربوط است بشدت يخ و دوام ان .

شدت يخ :- عبارت از پاين شدن درجه حرارت ميباشد كه بطرف منفي افزايش مينمايد     بطور مثال: صفر به منفي 5  -منفي10 و منفي 20 شدت يخ را نشان ميدهد.

دوام يخ:- عبارت از مدت يا زمانست كه در ان درجه حرارت پاين ميباشد و چند ساعت و چند روز دوام ميكند هردو حالت فوق بالانمو نباتات تاثير دارد.

2- سيستم سرد گننده

اين سيستم داراي باد پكه كلان ويا ايركند يشن بوده كه بمنظور پاين اوردن درجه حرارت داخل گرين هاوس ها    

استفاده صورت ميگيرد همچنان در صورتيكه رطوبت نسبتي بالاباشد سيستم سرد كننده هوا سرد را داخل گرين    هاوس مينمايد كه در اثر شمال (باد) رطوبت نسيتي داخل گرين هاوس تغيرميكند    اين سيستم داراي موتر هاي كوچك بوده كه در موجوديت برق فعاليت مينمايد.

 

3- سيستم كود پاشي  در درگر ين هاوس ها معمولآ از كود هاي منحل در اب استفاده بعمل ميايد و كود در تانك ذخيره كود قابليت ورود وخروج اب را دارد انداخته ميشود و وال عمومي مسدود گرديده و وال هاي دخولي وخروجي تانك رها گرديده اب به يك فشار داخل تانك شده و كود را منحل نموده و به ساحه ريشه انتقال ميگردد.

 

  4 – سيستم دواپاشي توسط اب

در اين سيستم مانند سيستم كود پاشي ادويه ضد امراض و افات علاوه ميگردد وبه ساحات خاك انتقال داده ميشود    و از افات و امراض در خاك جلوگيري بعمل ميايد.

 

5 - سيستم هاي برقي  بمنظور تامين نور:

عبارت از گروپ هاي بوده كه نور مورد ضرورت نبات را در شرايط  كه افتاب در ابر پنهان باشد تامين مينمايد.

 

اهميت گرين هاوس ها در افغانستان :                                                              

چون در فصل زمستان يكتعداد سبزيجات در ساحات ازاد مزرعه بنآ بر عدم مساعت شرايط نموي نميتواند-

عرضه گردد با استفاده ازاين روش فصل سبزيجات را طولاني ساخته وعرضه محصولات سبزي در بازار تضمين ميگردد.

- طوريكه ديده ميشود در فصل زمستان انواع مختلف سبزيجات از خارج كشوروارد( داخل) ماركيت هاي كشور ميگردد.وارد نمودن چنين سبزيجات پرابلم هاي جديد را از قبيل افات.امراض .وانتشارگياه هرزه بوجود مياورد . وباعث از دشت رفتن يك مقدار اسعار از كشور نيز ميشود . دركشور ما مناطق وجود دارد كه در  كه در فصل زمستان از اثر وزش برف باران راه هاي مواصلاتي مسدود ميگردد مانند نورستان باميان بدخشان و انتقال سبزيجات در محلات دور افتاده كشور ايجاب مصارفات ترانسپورتي زياد را مينمايدكه در ان صورت مردم روستا توان خريد انرا نداردو در نتيجه بسوي تغذيه مبتلا ميشوند. و اكثريت مردم ما بنابر عدم عوايد لازم وسطح پاين زندگي نميتواند به قيمت گزاف سبزيجات را خريداري نمايند. بنآ راه بهتر به منظور تامين غذا استفاده از گرين هاوس ها و توليد سبزيجات درگرين هاي در چنين مناطق كشور ميباشد.

 - از لحاظ اقتصاد و عدم مساعدت شرايط كار بخوص در موسم زمستان دهاقين ما بيكار ميباشند از سوي ديگر سطح عوايددر فاميل هاي كه در زراعت  ومالداري اشتغال دارند نهايت پاين بوده كه ميتوان با استفاده ار تر ويج كرين هاوس ها زمينه كار براي انان در فصل زمستانمهيا وهمچنان عوايد فاميلي انان را تقويه نمود.

 - چون كار در گرين هاوس هاثقيل نبوده و عده كثيري  از معلولين  ومعيوبين  كه در اثر جنگ هاي بيست ساله در كشور معيوب گرديده اند  ميتوانند در گرين هاوس مصروفيت كار فعاليت  شوند.

- انعده از خانمهاي كه شوهران خويش را از دست داداند و هيچگونه مدرك براي بدست اوردن عايد ندارند و در جامعه ما شرايط طوري است كه در بعضي فاميل ها براي خانم ها اجازه كار در خارج از خانه داد نمي شود بخصوص بيوه ها از اين ناحيه دچار مشكلات ميباشند چون ميتوان در داخل خانه حويلي انان گرين هاوس هاي كوچك را احداث نمود ومنبع در امد فاميلي را  براي انان مساعد نمود . بر علاوه براي عرضه نمودن سبزيجات در .ماركيت ميتوان سبزيجات توليد در گرين هاوس ها ومحصولات بدست امد براي رفع نيازمندي فاميل ها استفاده نمود.

-  توليد سبزيجات و نبات زينتي در گلخانه ها سطح زندگي فاميل هاي بي بضاعت را ارتقا ميدهد در توليد گل   وگياه زينتي دريافت ماركيت ضروري ميباشد اگر اين صنعت در كشور مروج گردد در ان صورت بتعداد گلخانه ها افزايش خواهد امد.

 

     احداث گلخانه:                                                                                    

قبل از انكه در باره احداث گلخانه صحبت نمايم بايد بدانيم كه چرا ما در گلخانه كشت مينمايم.

-حفاظت از سبزي مورد نظر در برابر باران برف و يخ زدگي.

- حفاظت نبات از امراض   (ويروس" بكتريا " فنجي " نيماتود هاو نباتات طفيلي  (شينگل) وافات (حشرات).

-  در محيط كنترول شده  ميتواند محصولات زراعتي را خارج از فصل پرورش داد در حاليكه دران وفت در ساحه ازاد (مزارع) امكانات نمو نبات محدود ميباشد.

 

- كار يابي يراي افراد در سكتور زراعت و عملكرد بيشتر و افزايش توليد در في واحد زمين يعني در ساحه كوچك ميتوانيم حاصل زياد بدست اوريم.

 - توليد باكيفيت عالي (سبزي توليد شده عاري از امراض بوده  واز لحاظ موجوديت مواد غذاي در سطح بالتر قرار ميداشته باشد )

 

مواد مورد ضروري احداث گلخانه                                                            

-  لوله هاي گالو انيزه شده پيپ هاكه از مواد زد زنگ پوشانيده شده كه اين مواد در تداوي گلخانه ها موثر  واستهلاك گلخانه ها را كم ميسازد يعني دوام ان زياد تر ميباشد اين مواد از تخريب لوله ها توسط زنگ جلوه گيري بعمل مياورد.

-  ازچوب: دوام ان كمتر بوده   زير مقاومت ان نظر حجم چوب كمتر ميباشد و زودتر پو سيده ميشود.    ---------  از المنيم: از لحاظ قيمت بالتر است وغير اقتصادي ميباشد .                                                         

  -  از فولاد سبك : يراي جلوگيري از زنگ بايد مبالغ را به منظور ضد زنگ نمودن بكار برد.

 سعي بعمل ايد تاگلخانه محكم تر باشد اگر گلخانه تهويه توسط انرژي صورت ميگيرد ضروري است تاحين احداث سيستم سرد كننده كه در ان نصب ميگردد در نظر گرفته شود.

گلخانه ها از لحاظ شكل مختلف بوده يعني دندانه دار قوس ويا ساير اشكال ميتوانند ديزاين شوند و براي پوشش گلخانه از پلاستيك  وشيشه استفاده ميگردد  براي ايجاد موانع در مقابل ورود حشرات  از جالي هاد فلزي وتاري   (نيلوني) نيز استفاده بعمل ميايد  فابل ذكر است كه شيشه  از    94% و پلاستيك كمتر از  83% شفافيت در برابر نور دارد

انتخاب محل براي گلخانه :                                                                         

- در قدم اول خاك بايد نمكي نباشد و خاك مساعد به زراعت باشد. زيرا بعد از احداث اگر خاك نمكي باشد مجبور استيم خاك انرا تعويض نمايم كه اين كار براي ما غير اقتصادي بوده و مصار ف اضافي  را تقاضا مي نمايد.

‍‌ گلخانه هر قدر به سرك  وماركيت نزديك باشد بهتر است.-

اب پاك و قابل استفاده بمقدار مناسب بدسترس باشدازاستفاده اب جوي اب ناپاك بمنظور ابياري جلوگيري بعمل ايد.

- بهتر است منبع برق بخاطر انجام فعاليت هاي گلخانه بدسترس باشد .

 - از محلات كه سايه ان گرين هاس را تحت تاثير خويش  قرار ميدهد بايد دور باشد.

 - بمنظور زهكشي بايد ساحه گلخانه ها داراي سلوب باشد زيرا مقدار زياد كود در گلخانه استعمال ميشود كه  باعث نمكي شدن خاك ميگردد. بنآ زهكشي ان ضروري است.

- از تخم گياه هاي هرزه خاك داخل گرين هاوس بايد عاري باشد بخصوص شينگل كه مشكلات بعدي را بميان مياورد  اگر چه امكانات نعقيم خاك موجود بود  ولي به خزينه فوق العاده ضرورت دارد.

 

جهت گلخانه:

 - گلخانه ها از لحاظ جهت در افغانستان بايد شمالآ و جنوبآ احداث گردد  زيرا از طرف شرق وغرب كه طول گلخانه موفعيت دارد از طرف صبح چاشت و عصر حصص مختلف گلخانه از نور افتاب مستفيد ميگردد .              واكثرآ وزش باد  از طرف شمال و جنوب ميباشد  كه عرض گلخانه قراردارد  عرض ان نسبت به طول در برابر شمال مقاومت دارد

 

مزايا‌‌ي گرين هاوس ها

1- به اب كم توليد زياد محصولات زراعتي تجارب نشان ميدهد كه در ساحه ازاد (خارج از گرين هاوس ) توسط يك متر مكعب اب از 3-4 كيلو گرام بادنجان رومي توليد ميگردد و در ساحه داخل گرين هاوس ها در سيستم  ابياري قطره اي كه به مصرف يك متر مكعب اب ميتوان 75 كيلوگرام بادنجان رومي را توليد نمايم .

2- در ساحه كم توليد زياد صورت ميگيرد كه استفاده معقول و اعظمي از زمين ميباشد . طوريكه تجربه گرديده   مقدار حاصل و در امد از ان (7) مرتبه بالاتر از ساحه ازاد ميباشد.

3- توليد محصولات زراعتي با كيفيت عالي ( داراي ارزش غذاي بهتر).

4- توليد محصولات زراعتي در زراعت محافظت شده عاري از امراض و حشرات ميباشد.

5- در موسم كه در ساحات  ازاد امكان توليد كم باشد سبزيجات در ان فصل در داخل گلخانه توليد ميگردد.

6- زمينه خوب كاريابي و عملكرد بيشتر براي اتباع كشور ميباشد .

7- در امد خوبي براي دهاقين و تاجران كه مصروف فعاليت در عرصه سبزيجات اند وانكشاف كو پراتيفهاي زراعتي و ارتفاع سطح زندگي مردم ميباشد .

 

نتيجه گيري

ازآن جاي كه گرين هوسها شرايط محيطي رابه نفع نبات تغرداده واجازه رشد نمو وتوليد راخارج ازفصل نموئي به آن ميدهد وياهم محصولات را زود رس نموده ميتوانيم آن رابه موقع خوب به بازارعرضه نمايم وهم چنان شرايط تكثيروريشه دارشاختن رابراي نباتات آماده مي سازد وياهم درانجام كارهاي تحقيقات به طوري دوامدارازآن استفاده مي شود .بناً بنده به حيث ترتيب كننده اين سيمينارتحت عنوان كشت سبزي جات درگل خانه (گرين هوس ها) ياتونل هاي پلاستيكي چنين نتيجه گيري مي نمايم .

1 – گل خانه ها به طوري دوامدارمحصولات زراعتي رادراختيارمصرف كننده گان قرارمي دهد .

2 – درشرايط فعلي  كه ازاين ساختمان هااستفاده چندان صورت نمي گيرد يك تعدداد زياد پول هاي مردم ما صرف وارد نمودن محصولات خارج ازفصل نموئي آن مخصوصاً درفصل زمستان مي گردد .

3 – درصورت كه دركشورازگلخانه ها براي توليدات محصولات زراعتي استفاده شود نه تنها پول مصرف كننده گان از كشورما خارج نمي شود بلكه زمينه خوب اشتغال جاي براي تعداد كثيرازهم وطنان ما مهيامي گردد .

4 – ازاينكه درشرايط فعلي  ورود محصولات زراعتي به داخل گدام برسي صورت نمي گييرد اكثراً آن ها با امراض آفات ملوث بوده وسبب تكثيرامراض وآفات بالاي نباتات كشورمي شود درصورتيكه اين محصولات درداخل كشورتوليد شود ازورود هم چو آفات وامراض جلوگيري مي شود .

5 – سطح زندگي دهاقين رابلند مي برد .

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ۸۷/۰۸/۲۳ساعت 19:25  توسط ايمل " نظري "  |