زراعت یا مبارزه با گرسنگی

مارکیتینگ محصولات زراعتی


 مقدمه مارکیتنگ : 1.   مارکیتنگ چیست؟ مارکیتنگ عبارت از یک پروسس اقتصادی است که بین تولید ومصرف رابطه برقرار مینماید. به عبارت دیگر مارکیتنگ یک بخش خدماتی تولید است که برمفیدیت اشیا وخدامات بعدازعملیه تخنیکی تولید تا رسیدن آنها به دست مستهلک میفزاید. از نظر کهولز(Kohols) مارکیتنگ عبارت از انجام تمام فعالیت های فزیکی ، معاملاتی وتسیهلاتی است که اجرای آن  مستلزم جریان اشیا وخدمات بوده که از محل اصلی تولید شروع شده وقت بدست آخرین مستهلک رسیده خاتمه می پذیرد. به عبارت دیگر مارکیتنگ عبارت از اجرای تمام فعالیت های میباشد که جریان اشیا وخدمات را از مولد به مستهلک رهنمای مینماید .  به عباره جامعه تر مارکیتنگ عبارت از انجام تمام فعالیت های فزیکی ، معاملاتی وتسیهلاتی است که درنتیجه آن اشیا وخدمات از محل اصلی تولید به حرکت آمده انواع مفیدیت برآنها علاوه گردیده وبه دست آخرین مصرف کننده میرسد ویکی یا چندی از نیازمندی های او را اقناع مینماید.  اهمیت اقتصادی مارکیتنگ : هدف آخری تمام فعالیتهای اقتصادی جوامع بشری رفع نیازمندی های مادی ومنعوی افراد ورفاه اسایش آنها است بنا ً سیستم مارکیتنگ به وظیفه انتقال اشیا وخدمات را از مولدین به مستهلکین به عهده دارد. دربرآورده شدن چنین مامول نقش ارزنده دارد . زیرا رفع نیازمندی های افراد جامعه ورفاه واسایش آنها بدون موجودیت یک سیستم فعال وموثر مارکیتنگ امکان پذیرنیست هم چنان پیشرفت اقتصادی یک جامعه رابطه نزدیک به یک سیستم مارکیتنگ فعال وموثر دارد. زیرا پلان استفاده  به بهره برداری موثر ازمنابع مادی ومنعوی یک جامعه براساس نیازمندی های کوتاه مدت وطویل المدت افراد جامعه طرح وتنظیم میگردد که این نیازمندی های وضرورت ها به کمک سیستم مارکیتنگ درک وتشخیص میگردد. هم چنان سیستم مارکیتنگ بعداز درک ضرورت ونیازمندی های افراد جامعه وفرسایش نیازمندی ها ضرورت ها به مولدین وظیفه انتقال اشیا خدمات به مناسب ترین وقت ، مناسبترین شکل ومناسبترین محل وکمترین قیمت تمام شد به عهده دارد تا رضایت وخوشنودی مردم که هدف اخری فعالیت های اقتصادی را تشکیل میدهد حاصل گردد.از نقطه نظرتولید باید یاد آور شوم که اقتصاد دان ها تولید را ایجاد سودمندی تعریف نموده اند چون درجریان مارکیتنگ ارزش اشیا وخدمات بلند میرودیا به عباره دیگر برمفیدیت آنها افزایش به عمل میاید بنابرآن براساس این تعریف مارکیتنگ نیز یک عملیه تولیدی است زیرا مارکیتنگ منحیث یک فعالیت اقتصادی برارزش اقتصادی محصولات تولید شده میافزاید که این ارزش علاوه گی دربعضی موارد اضافه تر از ارزش محصول درمزرعه میباشد . ازنقطه نظراستخدام قوی بشری باید متذکر شد که سیستم مارکیتنگ منحیث یک فعالیت اقتصادی برای یک تعداد زیاد افراد جامعه زمینه اشتغال مولد را فراهم مینماید. مارکیتنگ عملیه مغلق وپرمصرف است: ماشیزی که محصولات مختلف زراعتی را جمع آوری نموده آنها را دراختیارتعداد زیاد مصرف کننده ها قرار میدهد مغلق وپرمصرف است. تولید ابتدای ویا مواد خام این محصولات درمزارعی صورت میگرد که تمام مملکت پرگنده است بعضی ازاین مزارع مقدار های کم محصولات مختلف را تولید مینیماید وبعضی دیگر آنها مقدار زیاد محصول واحد را تولید مینماید . محصول تولید شده اکثرا ً فساد پذیربوده وکیفیت آنها نیزفرق دارد ونیزتولید آنها عمدتا ً موسومی بوده ونیزدرمناطق تولید آن صورت میگرد که ازمستهلکین بسیارفاصله دارد. این محصولات ازتمام مزارع باید جمع آوری گردد ، سورت گردد ، ازقبل از فاسد شدن انتقال داده شود نیزتاوقت ضرورت گردد . تقریباً مقدارزیاد محصولات قبل از استفاده باید پروسس شود درکشورهای روبه انکشاف مانند افغانستان سیستم مارکیتنگ مغلق نیست زیرا خریدار وفروشنده فاصله چندانی ندارد اما درکشور های پیشرفته که قدرت خرید بلند وزوق مستهلک همیشه درتغیراست سیستم مارکیتنگ بسیارمغلق است. وقت یک محصول وارد سیستم مارکیتنگ میشود تا وقت رسیدن به مصرف کننده هویت آن بکلی تغیرمینماید دراین جوامع مصرف کننده ها حاضراند برای همه خدمات سیستم مارکیتنگ پول بپردازند. مارکیتنگ مؤلد است: متاسفانه کسانیکه وظایف مارکیتنگ را پیش میبرند ازنظر بعضی اشخاص طفیلی های پنداشته میشوند که ازمولدین حقیقی استفاده مینمایند . لاکن واقعیت چنین نبوده زیرا اقتصاد دان ها تولید را ایجاد سودمندی – که خود پروسس مفید ساختن اشیا وخدمات است تعریف نموده اند با استناد تعریف فوق گفته میتوانیم درجریان مارکیتنگ ارزش اشیا وخدمات بلند میرود.یا به عباره دیگر به مفیدیت آنها افزایش بعمل میآید که این مفیدیت نیز انواع مختلف دارد. بطورمثال کسانیکه گندم را ازقندهار به کابل انتقال میدهد برگندم مفیدیت محل علاوه مینمایند زیرا موجودیت گندم درقندهار قبل از انتقال آن برای مستهلکین کابل مفیدیت ندارد . آنهای که گندم را پاک نموده آرد مینمایند ونیزآنهای که ازآرد گندم نان تهیه مینمایند برگندم مفیدیت شکل علاوه مینمایند. ونیزکسانیکه گندم را دروقت تولید آن ذخیره نموده ودرماه های آینده دراختیارمستهلکین قرار میدهند برگندم مفیدیت زمان علاوه مینمایند وبلاخره کسانیکه گندم را میخرند ومیفروشند برگندم مفیدیت تصرف علاوه مینمایند بنا ً گفته میتوانیم که مارکیتنگ منحیث یک فعالیت اقتصادی برارزش اقتصادی ومفیدیت محصولات تولید شده میفزاید که این ارزش علاوه گی دربعضی حالات حتی اضافه تراز ارزش محصول درمزرعه میباشد. موثریت مارکیتنگ: ما بخاطرداریم که مارکیتنگ عبارت از مجموعه تمام فعالیت های معاملاتی است که اشیا وخدمات را ازمولد به مستهلک میرساند. با درنظرداشت این تعریف گفته میتوانیم که حاصل مارکیتنگ عبارت از کسب رضایت خوشنودی مستهلکین توسط اشیا وخدمات است. و Input یا مصارف مارکیتنگ عبارت از منابع  مختلف کار، سرمایه ، تنظیم واداره است که تصدی های مارکیتنگ درپروسس مارکیتنگ ازآن استفاده میکنند لهذا موثریت مارکیتنگ عبارت از اعظمی ساختن نسبت حاصل به مصرف خواهد بود. هرتحولی که باعث تقلیل مصارف مارکیتنگ گردد بدون آنکه رضایت وخوشنودی مستهلک را کاهش دهد بدون شک موثریت مارکیتنگ پنداشته میشود لاکن تحولی که باعث تقلیل مصارف مارکیتنگ ونیزباعث کاهش دررضایت وخوشنودی مستهلک گردد موثریت مارکیتنگ پنداشته نمیشود. موثریت مارکیتنگ به دونوع است . الف: موثریت عملیاتی (تخنیکی) ب: موثریت بها یا قیمت (اقتصادی) درموثریت عملیاتی خاصیت اصلی محصول ثابت نگهداشته شده کوشش میشود که مصارف انجام یک وظیفه مارکیتنگ را تقلیل بخشیده مثلا ً درجریان مارکیتنگ کوشش میگردد که مصارف حمل ونقل ، ذخیره ، پروسس وتوزیع یک محصول کاهش یابد بدون آن که درکیفیت محصول ورضایت مصرف کننده ها کاهش رونما گردد .در موثریت نرخها کوشش میشود که فعالیت های مربوط به خرید وفروش و تثبیت نرخ ها بهتر گردد و نیز کوشش میگردد که نرخ محصول انعکاس دهنده ارزش واقعی محصول باشد که این آرزو از طریق استندرد نمودن و سورت نمودن محصولات زراعتی و آگاه ساختن خریدار و فروشنده از اوضاع بازار و شرایط عرضه برآورده شده میتواند . زارع و مارکیتنگ: زارعین افغانستان دو نوع اند : 1-   دهاقین بخورونمیر یا Subsistence Farmers 2-   دهاقین تجارتی یا Commercial Farmers دهقان بخورونمیر عبارت از آنعده از دهاقین میباشند که حد اقل ضروریات اولیه غذا ، لباس و سرپناه را دارا بوده و هدف عمده فعالیت های تولیدی شان رفع ضروریات زندگی فامیلی شان است . این ها از مارکیت به کلی مجزا نبوده بلکه یک قسمت از محصولات اضافه از ضرورت خود را برای مرفوع ساختن دیگر ضروریات زندگی خود را به بازار عرضه مینماید که همین مقدار عرضه شده از صفر تا پنجاه فیصد محصول تولیدی آنرا تشکیل میدهد . در همچو مزارع قسمت اعظم عوامل تولید مانند کود ، تخم ، قوای بشری ، سامان و آلات از خود فامیل دهقان تهیه میگردد . دهقان تجارتی عبارت از آنعده دهاقینی میباشند که هدف شان در فعالیت های تولیدی شان اعظمی ساختن مفاد بوده و این ها به صورت کل برای مارکیت تولید مینماید اینها بین 100-50 فیصد محصول تولیدی خود را در بازار عرضه نموده و فیصدی زیاد عوامل تولید خویش را از مارکیت بدست میاورند و در مقابل تغیر عوامل اقتصادی حساس میباشند .       تجارتی (commercial)  آن عده از مولدین که برای مارکیت تولید مینمایند به یک سیستم مارکیتنگ موثرعلاقه زیاد دارند. زیرا عوایدی که آنها از فروش محصولات خود بدست میاورد با موثریت مارکیتنگ رابطه مثبت دارد. از نظر یک زارع مارکیتنگ فعال وموثرآن است که تولید آن عده از محصولات زراعتی را تشویق نماید که برای مولد بعداز وضع وکسرمصارف تولید وحد اقل مصارف مارکیتنگ عاید حد اکثررا بدهد . معلومات کافی درباره چی گونگی سیستم مارکیتنگ و پرابلم های آن دهاقین را درتصامیم که با ارتباط تولید به بازار گذاری محصولات خود میگیرند کمک مینماید. بعضی از تصامیم عبارت اند از : 1.    چه تولید شود وچطورمحصول تولید شده برای فروش آماده گردد. 2.    چه وقت ودرکجا خرید وفروش صورت گیرد . 3.    چقدر ازفعالیت های به بازار گذاری محصول توسط خود دهقان انجام گردد. 4.    چه تدابیری برای توسعه بخشیدن مارکیت محصول اتخاذ گردد. 5.    کدام نوع قرار داد یا موافقات فروش امضا گردد. داشتن همچو معلومات دهاقین را درفعالیت های سودمند تولیدی شان کمک مینماید زیرا هدف تولید ازنظرمولد  کسب مفاد است ومفاد لازم تا زمان فروش محصول بدست آمده نمیتواند. هماهنگ نمودن فعالیت داخل مزرعه وخارج آن برای بدست آوردن عاید اعظمی پنداشته میشود . اما موثریت مارکیتنگ محصولات زراعتی درشراید فعلی بسیار پائین است. زیرا سیستم مارکیتنگ تسیهلات لازم را که برای انجام بهترفعالیت هایش لازم است ندارد بعد از پرابلم های که سیستم مارکیتنگ درافغانستان به ان روبرواست عبارت اند از : عدم موجودیت ویا ناکافی بودن زیربنای مارکیتی وخدمات حمایتی . درتحت این پرابلم میتوانیم عدم موجودیت خطوط محصولاتی مانند سرک های اساسی وفرعی وضعیف بودن تسیهلات مارکیتی وعدم مصونیت را نام ببریم. همچنان مارکیت های عمده فروشی درسطح افغانستان ازستندرد پائین است واکثرمارکیت  های عمده فروشی تسیهلات آب وبرق وکانالازیسیون (canalization) را ندارند. ظرفیت ها برای ذخیره ونگهداری محصولات زراعتی محدود وسیستم سرد خانه ها درآنها وجود ندارد درانتقال ، فروش وذخیره محصولات زراعتی شرایط حفظ الصحوی وجود ندارد. محصولات زراعتی دروقت داخل شدن درمارکیت وانتقال آنها به پرچون فروشی ها ویا مصرف کننده ها درداخل ویا خارج کشورکنترول نمیشود وحفظ الصحه مارکیت ها خوب نیست.بطور خلص تسیهلات ذخیره ، سرد کننده ، بسته بندی ، سورت ودرجه بندی ، کنترول کیفیت ، تصدیق نامه ، ازمایشهای لابراتواری درسطح بسیار پائین قرار دارد. ویا هرگز موجود نیست . همچنان تسیهلات مالی ومعلوماتی درمارکیتهای افغانستان کم است ویا هرگزوجود ندارد این عوامل برموثریت مارکیتنگ اثرات منفی میگذارد. مسایل عمده ومهم مارکیتنگ اقتصاد مارکیتنگ تنها محدود به جریان فزیکی اشیا وخدمات از مولد به مستهلک نبوده بلکه دارای دید علمی وسیع تر میباشد . اقتصادی  مارکیتنگ بصورت کلی از سه بخش عمده ذیل تشکیل گردیده است : 1.درک تقاضای مستهلکین. 2.سیستم نرخ ها که تقاضای مستهلکین را به مولدین وتوزیع کننده ها انعکاس میدهند . 3.رسانیدن اشیا وخدمات از مولدین ومستهلکین به کمترین تمام شد. 1.درک وتشخیص تقاضای مستهلکین: محصولات اقتصادی دارای مفیدیت میباشد . این مفیدیت برای همچو محصولات تقاضا بوجود میاورد ونیزهمچو تقاضا همیشه درتغیراست. تغیردرتقاضای مستهلکین قسما ً دراثرتکامل بیالوژیکی خود انسانها ، تغیردرذوق آنها ، درتغیردرسطح درامد (عاید) آنها درتغیردرتعداد آنها پدیدار گشته وقسما ً سیستم مارکیتنگ از طریق اعلانات مارکتی ودیگر فعالیتهای توسعه وی باعث تغیرذوق مستهلک ویا باعث ایجاد ذوق جدید درمستهلک به نفع خود گردیده وتقاضای اورا به نفع خود تغیرمیدهد . بنا ً وظیفه اول مارکیتنگ آن است تا بصورت صحیح تشخیص نماید که مستهلکین کدام نوع وچی مقدار محصولاترا ازکجا ، کدام وقت وبه چی شکل تقاضا دارند. سیستم مارکیتنگ تقاضای مستهلکین رانیز برسی نموده وعوامل آنهارا تشخیص مینماید . اگر چی تولید خود شامل موضوع مارکیتنگ نیست ولی تصامیم مربوط به تولید یک محصول با موضوع به بازار گذاری آن محصول پیوند عمیق دارد . وظیفه دهقانتنها تولید یک محصول نبوده بلکه دهقان مسولیت دارند که قبل از تولید محصول درباره مسایل به بازار گذاری وعواید ممکنه از فروش محصول خود فکر کند . بسیاری ازدهاقین فکرمیکنند که پرابلم های مارکیتنگ محصولات شان بعداز تولید شروع میشود . بسیاری از این پرابلم ها بخاطری بروز میکند که دهاقین درابتدا محصول درست را تولید نکرده اند یا به عباره دیگر تولید شان به اساس درک درست وواقعی تقاضای مستهلکین صورت نگرفته است.برای اینکه مولدین محصولات زراعتی ودیگر تصدی های صنعتی وتجارتی درزمان فروش محصول خود به مشکل روبرو نگردند. واز فروش محصول خود عاید مناسب بدست آورند نقاط زیرا را جدا ً درنظربگیرند: 1.تقاضای مستهلکین وسایرمشتری ها به بصورت درست درک وتشخیص نمایند. 2. بعد از تشخیص درست تقاضای مستهلکین و مشتری ها اشیا مورد نظر را تولید ویا وارد نمایند . 3. بعداً اشیا مورد نظر را به مشتری های خود به فروش برسانند. 2. انعکاس تقاضای مستهلکین به مولدین :پرابلم مهم دیگر مارکیتنگ محصولات زراعتی عبارت از پرابلم نرخ بازار است . تقاضای مستهلکین رهنمای تولید کننده گان است . آنها پلان های تولیدی و بازار گذاری محصولات خویش را برحسب تقاضای مستهلکین طرح مینمایند . وسیله ساده و آسان برای انعکاس همچو تقاضا از مستهلکین به مولدین عبارت از سیستم قیمت ها میباشد .بطور مثال کسی که یک سیر سیب را از بازار میخرد در حقیقت به تولید یک سیر سیب فرمایش میدهد همچنان شخص که یک سیر برنج را از بازار میخرد در حقیقت به مولد سفارش تولید برنج رابرای آینده میدهد و نیز مستهلکی که یک جوره بوت آهو ضرورت دارد . تقاضای باالفعل مستهلکین سیب ، برنج و بوت توسط سیستم قیمتهای از طریق کانال های مارکیتنگ به مولد میرسد . موثریت و کفایت نرخ ها ضروری پنداشته میشود ورنه تولید کننده ها آنچه را که مستهلکین توقع دارند تولید نخواهد کرد و هم نرخ بیانگر ارزش واقعی محصول نخواهد بود که بالنتیجه اعتبار مستهلکین نسبت به مارکیت پائین آمده و رضایت و خوشنودی شان تقلیل خواهد یافت . اگر نرخ ها درست عمل کنند به مولدین میرساند که مستهلکین به کدام نوع و چه مقدار یک محصول در کدام جای و چه وقت ضرورت دارند . اینکه تا چه اندازه نرخ بازار تقاضای مستهلکین را بصورت درست برای مولدین انعکاس میدهد مربوط به موثریت نرخ ها و عواملی که نرخ ها را تعین نموده و تغیر میدهد میباشد .هرگاه مولد و مستهلک پهلوی هم قرار داشته باشند و درمورد تبادله محصول به موافقه برسند پرابلمی درزمینه موجود نیست ولی در شرایط کنونی مولدین و مستهلکین از هم فاصله زیاد داشته و محصولات مولدین قبل از رسیدن به مستهلکین در چندین دست تبادله میشود . و مالکیت آن تغیر میخورد . درتحت شرایط فوق وسیله موثری برای انتقال تقاضای مستهلکین به مولدین همانا سیستم نرخ ها است که در طول کانال مارکیتنگ از پرچون فروش به مولد میرسد. سیستم قیمت ها تقسیمات جغرافیایی نفوس را نیز تشریح میکند مثلاً در نقاطیکه تمرکز نفوس کمتر است تقاضا نیز ضعیف بوده و نرخ ها نسبتاً پایان میباشد . 3.رسیدن اشیا و خدمات از مولد به مستهلک به کمترین تمام شد :انتقال اشیا و خدمات ازمولد به مستهلک مستلزم یک مقدار مصارف است که این مصارف تحت عنوان مصارف وقت یا مصارف ذخیره اشیا از یک وقت به وقت دیگر، مصارف محل یعنی حمل و نقل اشیا از یک محل به محل دیگر ومصارف شکل یا پروسس اشیا از یک شکل به شکل دیگر طبقه بندی میگردد . مصارف تولید و مصارف مارکیتنگ اساس اقتصادی تفاوت نرخ یک محصول را بین دو محل در دو زمان مختلف و در بین دو شکل محصول تشکیل میدهد . بطور مثال تفاوت نرخ گندم بین کابل و پروان باید نتیجه تفاوت تمام شد تولید گندم در پروان و کابل و نیز مصارف حمل و نقل گندم درکابل و پروان باشد . تفاوت نرخ گندم در بین ماه سرطان و جدی در پروان نتیجه مصارف ذخیره گندم در پروان بین ماه سرطان و جدی میباشد و نیز تفاوت نرخ گندم وآرد مصارف تغیر شکل گندم را به آرد وانمود میسازد . به هر پیمانه ایکه مصارف مارکیتنگ محصولات زراعتی تقلیل یابد به محصولات مارکیتنگ افزود گردیده رضایت و خوشنودی مستهلک بیشتر میگردد .  پروسس مارکیتنگ در یک جامعه اقتصادی دو عملیه مهم وعمده وجود دارد یکی از این عملیه ها پروسس تخنیکی تولید است که در نتیجه آن اشیا و خدمات خلق میگردد یا به عباره دیگر مواد خام به مواد پخته تبدیل میگردد .عملیه دیگرآن بنام مارکیتنگ است که عبارت از فعالیت های مشتمل بر جریان اشیا و خدمات از مولد به مستهلک میباشد . بناً پروسس مارکیتنگ عبارت از مجموعه از فعالیت های میباشد که در نتیجه آن اشیا وخدمات از مولد به مستهلک انتقال مینماید. نظر به تعریف فوق دو خصلت برجسته پروسس مارکیتنگ عبارتند از : 1. جریان اشیا و خدمات که درمجموع عبارت از یک سلسله فعالیتها میباشد . 2. برقرار نموده هماهنگی در بین این فعالیت ها (تنظیم فعالیت ها ) که متضمن جریان درست اشیا و خدمات از مولد به مستهلک میباشد . شکل زیر پروسس مارکیتنگ و ابعاد آنرا بصورت دایگرام نشان میدهد . مولد ومحصول تولید آن قوانین ومقررات اجتماعی مثل: قوانین که سلوک نوعیت استخدام و محصول تصدی ها را متاثرسازد.تشکیلاتی که وظایف خرید وفروش را انجام میدهند.   سرمایه اجتماعی مانند: تسهیلات حمل ونقل ، مخابرات واحترام به قوانین.تصدی های که فعالیت های فزیکی وتخنیکی را انجام میدهند.   ارزشهای اجتماعی ، رسم ورواج هافعالیت های سازمانی و تسهیلاتی سیستم سازمان های که وظایف تسهیلاتی را انجام میدهند.       سیستم پولی.فعالیت های مربوط به اداره وتنظیم تصدی های فزیکی وتخنیکی مصرف کننده دراین دایگرام بخوبی ملاحظه میگردد که دریک انجام سیستم مارکیتنگ مولد وتولید او قرار دارد که چگونگی محصول مولد ونیز طریق به بازار گذاری محصول او سیستم مارکیتنگ را متاثر ساخته وتحرک سیستم مارکیتنگ تاثیر مستقیم بالای تولید دارد. دردیگر انجام سیستم مارکیتنگ مستهلک قرار دارد درین نقطه هم تاثیرات مستقیم مارکیتنگ برمستهلک ونیزتاثیر مستهلک بالای سیستم مارکیتنگ دوجانبه است. توقعات وخواستهای مستهلک فعالیتهای مارکیتنگ را دکتی (dicty)  نموده ونیزسیستم مارکیتنگ سعی وتلاش زیاد بخرج میدهد که سلوک ورفتار قرار دارد. این سیستم مغلق قسما ً از تصدیهای تشکیل گردیده که فعالیتهای فزیکی وتخنیکی را به عهده داشته که فعالیتهای این تصدی ها توسط منیجر ها تنظیم میگردد. بخش دیگرآن سیستم متشکل از آنعده ازتصدی ها وسازمان ها میباشد . که وظایف تبادلوی مانند خرید ، فروش ، تثبیت قیمت ها ، عقد قرار دادهای خرید وفروش وموافقات مربوط به آن ونیز وظایف تشکیل سازمانهای اطلاعاتی ، بیمه وتهیه قرضه را به عهده دارند. بالاخره تمام فعالیتهای این سیستم داخل یک چوکات که توسط شرایط مستقل بیرون سیستم تنظیم شده است تعین میگردد . مثلا ً چی گونگی وموثریت سیستم مارکیتنگ تا اندازه زیاد بستگی به سرمایه اجتماعی دارد. یک سیستم مارکیتنگ وسیع مغلق وبا کفایت بدون تسیهلات کافی حمل ونقل وتسهیلات مخابراتی ممکن نیست ونیز یک تصدی عصری مارکیتنگ بدون یک نظم درست اجتماعی واحترام به قوانین  که درتحت آن شرایط موافقه ها وقرار دادها وغیره درمعرض اجرا قرار گیرد فعالیت کرده نمیتواند . سلوک سیستم مارکیتنگ تا اندازه زیاد توسط قوانین وارزش های اجتماعی محدود میگردد. مثلا ً قوانین اجتماعی دربعضی ازجوامع استخدام خردسالان را منع قرار میدهد . فروش مشروبات الکلی وگوشت خوک درافغانستان مجاز نیست. به عباره دیگر  سیستم مارکیتنگ دریک چارچوبه فرصتها و محدودیت ها عمل میکند . که اگر فرصت های کافی مانند زیربنا ، تسهیلات وقدرت خرید قوی برای کالا وخدمات موجود باشد مارکیتنگ ، امنیت ومصونیت ونیز تقاضا وقدرت خرید قوی کالا وخدمات موجود باشد . مارکیتنگ بسرعت انکشاف خواهد کرد. برعکس درصورت عدم موجودیت زیربنا مارکیتی وحمل ونقل ، عدم موجودیت تسهیلات مالی وسرمایه گذاری ، نبودن مارکیت های عوامل تولید ومحصولات تجارتی وعدم تسهیلات لازم بیمه ، نورم وستندرد وقوانین تجارتی وغیره ممکن زمینه برای انکشاف مارکیت ها مساعد نشود. روشهای اساسی مطالعه مارکیتنگ سه روش عمده برای مطالعه مسایل مارکیتنگ موجود است این روش ها عبارتند از : 1- مطالعه مارکیتنگ هرمحصول بصورت جداگانه Cmmodity approach. . 2- بررسی مسایل مارکیتنگ از طریق مطالعه  فعالیتها ی مارکیتنگ Fnctional approach  . 3- بر رسی مسایل مارکیتنگ از طریق مطالعه مؤسسات مارکیتنگ که فعالیت ها ی مختلف فزیکی ، معاملاتی و تسهیلاتی را انجام میدهند Institutional approach  . هیچکدام از این روشها جدا از یکدیگر نبوده برای حل یک پرابلم باید اقلآ از دو روش استفاده گردد . هرگاه خواسته باشیم یک تصویر مکمل از مسایل مارکیتنگ را در ذهن خود داشته باشیم باید هر سه روش مطالعه مارکیتنگ را دنبال کنیم . 1- مطالعه هر محصول بصورت جداگانه   عبارت از مطالعه مارکیتنگ از طریق مطالعه کانالهای توضیع هر محصول بصورت جداگانه وجمع آوری اطلاعات کافی در مورد مسایل مارکیتنگ آن میباشد . درین روش جریان محصول از مؤلد به مستهلک در کانالهای مارکیتنگ تعقیب گردیده و نیز مسایل مربوط به توضیح محصول از قبیل نوع ، شرایط عرضه  وتقاضآ ، نوسانا ت نرخها و عوامل آن ، مسایل توسعه بخشیدن مارکیت محصول مورد ارزیابی ومطالعه قرار میگیرد . مطالعه سیستم مارکیتنگ با این روش کار کآر آسان نیست . این بسیار مشکل خواهد بود که ما چنل تو زیع هزاران نوع محصولا ت مختلف زراعتی و صنعتی را تعقیب کنیم و مسایل مربوط به تو ضیح این اشیآ را یکایک مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم . برای سهولت مطالعه اشیای اقتصادی  را به گروپ یعنی اشیا ی صنعتی   و اشیا ی استهلا کی طبقه بندی مینمایند که هر کدام از گروپ های فوق دارای  گروپ های فرعی دیگر میباشند . 2- بر رسی مسایل مارکیتنگ از طریق مطالعه فعالیتها :  مارکیتنگ بصورت ساده عبارت از انجام یک سلسله وظایف است . تشخیص این و ظایف  و مطالعه آنها  خواننده را به سیستم مارکیتنگ آشنآ میسازد . طبقه بندی این وظایف بر حسب زیر صورت میگیرد : الف – وظایف تبادلوی : 1- خرید . 2- فروش . ب – وظایف فزیکی : 1- ذخیره . 2- انتقال . 3- پروسس . ج – وظایف تسهیلاتی : 1- سورت  و درجه بند ی . 2- تمویل . 3- قبول خطر . 4- جمع آوری و انتشار اطلاعات مارکیتی . الف – وظایف تبادلوی  : مشتمل بر فعالیت ها ی میباشد که در نتیجه آن مالکیت اشیآ تغیر میخورد . 1-   وظیفه خرید : مشتمل بر تغیر ملکیت بوده از جمله وظایفی است که هدف آن جستجوی منابع عرضه ، جمع آوری  و تمرکز اشیآ به منظور سهولت بخشیدن انتقال و توضیح مجدد ، فروش ، تولید و تسهیلات است . معمولآ خرید به سه مقصد صورت میگیرد : الف : خرید برای رفع ضروریات تصدی . ب   : خرید به مقصد فروش مجدد (خرید توسط میانجی های مارکیتنگ ) . ج   : خرید به مقصد استهلاک موادی را که تصدی های تولیدی و صنعتی میخرند منحیث مواد خام در تصدی شان بکار میرود . تجا ر اشیآ را به منظور فروش مجدد میخرد و از معاملات خود مفاد حاصل مینماید هدف از خرید مستهلکین رفع نیازمند ی های شان است . روشهایکه در انتخاب محصول یا یک جنس در وقت خرید بکار میرود عبارتند از : الف – مطالعه کتلاک و  لست نرخها . ب   - مطالعه سمپل یا نمونه ها . ج   - مشاهده محصول قابل خرید .   مراحل زیر باید در وقت خرید محصول تعقیب گردد : الف – انتخاب محصول قابل خرید . ب   - تثبیت کیفیت مورد نظر در محصول قابل خرید . ج   - تعین مقدار محصول . مقایسه نرخ با کیفیت و کمیت محصول . ﻫ  - کسب اطلا عات در مورد منابع عرضه و نیز انتخاب عرضه کننده . 2- وظیفه فروش : در وظایف فروش بر علاوه فروش وظایف توسعه بخشیدن مارکیت محصول ، اعلانات و دیگر امکانات ازدیاد بخشیدن حجم فروش نیز شامل میکردد . فروش : عبارت از تحریک نمودن و قانع ساختن مستقیم و غیر مستقیم یک مشتری است تا یک محصول قابل فروش را بخرد . در نتیجه فعالیت فروش ملکیت اشیای قابل معامله تغیر میخورد فروش از عملیه های مهم مارکیتنگ به شمار میرود . در ایالات متحده امریکا شش ملیون انسان در فعالیتهای فروش مصروف کار اند . اشخاص و مؤسسات که برای آنها اشیا و خدمات به فروش میرسد عبارتند از :   الف – تصدی های صنعتی : مواد خام و درگر ماشین آلات را برای تولید بعدی میخرند . ب – تجارها : اینها اشیا را برای فروش مجدد میخرند . ج – مستهلکین : هدف شان از خرید  رفع یکی از ضروریات شان است . فعالین فروش از دو قسمت تشکیل شده است : 1- فروش مستقیم  (Personal selling) 2- فروش غیرمستقیم یا (Non personal selling  ) الف – اعلانات فروش (Advr tising) ب   -  ایجاد وتوسعه مارکیت (Sales promotion) الف - اعلانات : عبارت از معرفی نمودن غیر مستقیم و توسعه دادن یک مفکوره یک امتعه  ویا یک خدمت است که هدف آن فروش همان امتعه ، مفکوره و یا خدمت میباشد  . پلان اعلانات عمدتآ به منظور سهولت بخشیدن کار فروشنده ها طرح میگردد نه فروش مستقیم . نتیجه عمده اعلانات عبارتند از : 1-   ازدیاد حجم خرید مستهلکین . 2-   تقاضای مشتری ها را برا ی محصول  مورد نظر بالقوه به بالفعل تبدیل مینماید . 3-   روش و سلوک خریدار را به نفع فروشنده تغیر میدهد . وسیله عمده اعلانات عبارتند از اخبار ومجلات ، رادیو و تلویزیون ، انترنت ، پوسترها و کتلاک ها ، فلم ها و سینماها و غیره . ب – توسعه مارکیت و تحریک فرو ش (Sales promotion) : این فعالیت مقدم دیگر فعالیتها ی مستقیم و غیر مستقیم فروش میباشد . هدف این فعالیت آگاه ساختن مردم از موجودیت و مفیدیت یک محصول یا یک مفکوره ویا یک خدمت توسط روشی است که از روش اعلانات فرق دارد  . درین فعالیت محصول از طریق به نمایش گذاشتن آن در یک نمایشگاه ، از طریق نشان دادن عملی مفیدیت محصول ونیز از طریق توزیع نمونه های محصول ایجاد گشته و مارکیت قبلی نیز توسعه  میابد . ب -  وظایف فزیکی : فعالیت ها ی که مشتمل بر باربندی ، ذخیره و انتقال محصولات است بنام فعالیت ها ی فزیکی یاد میشود . 1- وظیفه ذخیره : انتقال اشیا از مِؤلد به مستهلک ایجاب فعالیت ها ی  زیاد فزیکی را مینماید . ذخیره اشیا که مشتمل بر نگهداشت اشیا بعد از تولد تا رسیدن محصول بدست مستهلک است از جمله خدمات عمده مارکیتنگ بشمار میآید . تقریبآ تمام اشیا قبل از توضیح به آخرین مستهلک ایجاب ذخیره را مینماید عملیه ذخیره در تمام مراحل مارکیتنگ از مؤلد تا مستهلک ضروری پنداشته میشود .چون از یک طرف بعضی محصولات زراعتی زود فاسد میگردد و از طرف دیگر تولید محصولات زراعتی در یک یا دو موسم سال متمرکز بوده و تقاضآ برا ی محصولات مذکور نسبتآ ثابت و دوامدار است توسط عملیه ذخیره میتوانیم تناسب بین عرضه و تقاضآ را برای یک محصول معین حفظ کنیم و از نوسانات غیر عادی نرخ محصولا ت که ناشی از برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضآ است جلوگیری نمائیم . تقاضآ برای بعضی از محصولا ت صنعتی موسمی بوده د ر حالیکه شرایط اقتصادی ایجاب مینماید که تولید شان در طول سال صورت گیرد درچنین شرایط تولیدات باید تا زمان رسیدن موسم تقاضآ باید ذخیره گردد . بعضی از اشخاص اشیا را به منظور استفاده از نو سانات قیم ذخیره مینماید و انتظار میکشند تا نرخ محصول مذکور در بازار بلند برود . مفاد ذخیره : 1- امکانات بدست آوردن قرضه : متصدی بعضی از ذخیره گاه ها برا ی کسانیکه از تجهیزات شان استفاده مینمایند تسهیلا ت قرضه نیز فراهم مینماید . 2- تقلیل بخشیدن خطر : صاحب ذخیره گاه یک قسمت از خطرات احتمالی ناشی از ملکیت یک محصول را جذب میکند . همچنان هرگاه مالک محصول خودش تسهیلات مکفی و محفوظ برای ذخیره محصول خود نداشته باشد با ذخیره کردن آن در ذخیره گاه کرانی میتواند تا اندازه از خطرات احتمالی جلوگیری کند . 3- تقلیل مصارف حمل ونقل : با استفاده از عملیه ذخیره مصارف حمل و نقل محصولات پایان میاید زیرا ذخیره تجمع مقدار بیشتر محصول را ممکن میسازد که امر باعث میشود که و سایل حمل و نقل به ظرفیت کامل شان بار شد ه به این ترتیب و سایل حمل و نقل فی واحد محصول تقلیل میابد . 4- تشویق خریدار : تسهیلات ذخیره خریدار را تشویق مینماید که حجم خرید خود را ازدیاد بخشد . 5- سهولت بخشیدن فروش : با داشتن امکانات ذخیره فرو شنده میتواند انواع مختلف و مقدار زیاد محصول را ذخیره کند که در نتیجه باعث تشویق بیشتر خریدار میگردد که در نتیجه فروش محصول آن زود تر صورت میگیرد. 6- استقرار بخشیدن نرخها : ذخیره تناسب بین عرضه و تقاضآ را بین دو زمان مختلف برقرار نموده از نوسانات نا مطلوب نرخها جلوگیری مینماید . عملیه ذخیره در مراحل مختلف مارکیتنگ لازم است دهقان قبل از فروش محصول خود را ذخیره مینماید . پروسس کننده ها برای مطمئن شدن از ضروریات مواد خام دستگاه پروسس خود بصورت دوامدار مقدار زیاد محصول را ذخیره میکنند . عمده فروشها نیز مقدار زیاد محصولات را قبل از توضیح به پرچون فروشها ذخیره میکنند . و حتی پرچون فروشها نیز یک مقدار مواد ذخیروی قابل فروش به شکل Stock  میداشته باشند . نوعیت ذخیره نظر به نوعیت محصول و اقلیم فرق میکند . حبوبات باید در ذخیره گاه های خشک نگهداری شوند و از رطوبت نگهداری ذخیره گردند . گوشت معمولا در یخچالها و سرد خانه ها ذخیره میگردد . میوه جات و سبزیجات  هم شرایط به خصوص ذخیره را ایجاب میکند . پرابلم های ذخیره : عدم ذخیره گاه های کافی ، شرایط نامطلوب ذخیره گاه ها و روشهای غیر علمی و نادرست ذخیره کردن از عوامل عمده خسارات سنگین دهاقین و سایر تصدی ها در بسیاری از نقاط جهان است . در چنین شرایط مقدار زیاد مواد خوراکه در ذخیره گاه ها و بیرون ذخیره گاه ها فاسد و خراب میگردد که از یک طرف محصولات متذکره برای مستهلک قیمت تمام میشود و از طرف دیگر استقرار نسبی نرخها برهم میخورد . بطور مثال  ضایعات برنج از ناحیه حشرات در ذخیره گاه ها 5-10 فیصد تمام محصول بوده و سالانه اضافه از ده ملیون تن برنج بنا بر عدم  موجودیت ذخیره گاه کافی و روش نا درست ذخیره ضایع میگردد . همچنان یک مقدار محصولات زراعتی نسبت عدم  موجودیت تسهیلات ذخیره بیرون ذخیره گاه ها ماند ه که بنا بر خاصیت فساد پذیری آنها زود خراب میشوند .شیوه ها ی سنتی نگهداری غله جات و سبزیجات باعث ضایعات بیشتر محصولات درداخل ذخیره گاه میشود گندم در صفحات شمال کشور در جاه ها ذخیره میشود که بعضآ باعث گندگی و خرابی محصول میشود . طرق جلوگیری از ضایعات در ذخیره گاه ها  : برای اینکه محصولات در ذخیره گاه ها  خراب نشود باید شرایط  ذخیره گاه ها با نوعیت محصول مطابقت داشته باشد . تهویه در  ذخیره گاه ها بسیار ضروری است . رطوبت داخل ذخیره گاه ها باید کنترول شود . 1-   محافظت محصول در ذخیره گاه ها : کوشش شود که از فاسد شدن محصول در ذخیره گاه ها جلوگیری شود . محصولات مختلف به حرارت و رطوبت مختلف در ذخیره گاه ها ضرورت دارند . چگونگی خود محصول نیز بالای ذخیره درست شان تآثیر دارد . بطور مثال هرگاه حبوبات دارای رطوبت بیش از حد باشد چانس فاسد شدن شان زیاد است . در شرایط فعلی پیشرفتهای زیاد ی به کمک استفاده از علم  و تخنیک در ساحه نگهداری درست محصولات زراعتی رونما گردیده است . 2- بطور مثال با استفاده از ادویه های ضد حشرات در ذخیره گاه ها و ماشین های خشک کننده حبوبات ضایعات احتمالی حبوبات در ذخیره گاه ها بطور قابل ملاحظه تقلیل یافته است . 3-  تقلیل خطرات ذخیره: اعمار ذخیره گاه های فنی و عصری و نیز اداره و تنظیم درست آنها خطرات فاسد شدن و خراب شدن کیفیت محصول را در ذخیره تقلیل میبخشد . بیمه نیز تا اندازه باعث کاهش خطرات احتمالی ذخیره میگردد . 4-   طرح احداث ذخیره گاه ها مطابق به ضروریات مارکیتنگ  محصولات : استفاده از تکنالوجی  جدید زراعتی در ساحه زراعت میزان تولیدات زراعتی را در جهان سوم بلند بردن است . ذخیره گاه ها قبلی برای نگهداری درست این محصولات کافی نیست. بنا مطابق به ضروریات تولید و مارکیتنگ محصولات زراعتی ذخیره گاه های جدید باید ساخته شود تا از ضایعات بی مورد محصولات جلوگیری به عمل آید . همچنان به هر پیمانه که یک جامعه از نظر اقتصادی انکشاف مینماید به همان اندازه امور مارکیتنگ آن نیز مغلق شده میرود بنآ ذخیره محصولات در تمام مراحل مارکیتنگ یک امر لازمی بوده و برآورده شدن این مامول ایجاب تسهیلات وسیع ذخیره را مینمایند . انواع ذخیره گاه ها :            1- ذخیره گاه های عامه : ملکیت چنین ذخیره گاه ها شخصی بوده ولی برای استفاده عامه استخدام میگردد . کسیکه از تسهیلات چنین ذخیره گاه ها استفاده مینمایند  در مقابل آن فیس میپردازد . 2- ذخیره گاه های شخصی : مالکیت افراد است و توسط خود افراد مورد استفاده قرار میگیرد . 3- ذخیره گاه های حکومتی : به منظور نگهداری اموال دولت و یا نگهداری اموال تجار که انتظار محصول را دارد مورد استفاده قرار میگیرد . تحویل خانه های گمرک و گدام های سیلو و دیپوها و امثال همچو ذخیره گاه ها  است . 2- وظیفه حمل و نقل: انتقال محصولات زراعتی از محل به محل دیگر از جمله و ظایف عمده مارکیتنگ به شمار میرود  انتقال محصولات از نقاط تولیدی و مراکز تجمع به محل تقاضا باعث ایجاد مفیدیت محل ومفیدیت و قت گردیده و ارزش محصولات را بلند میبرد .به این ترتیب چون حمل و نقل محصولات بین نقاط عرضه و تقاضآ توازن برقرار مینماید از نوسانات غیر عادی نرخها جلوگیری شد ه باعث استقرار بیشتر نرخها میگردد . بطور مثال اگر خربوزه کندز به صورت دوامدار به کابل و دیگر نقاط توضیح  و استهلاک انتقال نگردد نرخ آن در مراکز تولید بسیار پائین آمده و باالعکس در کابل و دیگر نقاط استهلاک بسیار صعود خواهد کرد .طوریکه حمل نقل اشیآ از مراکز تولید به مراکز استهلاک ضروری پنداشته میشود توقع میرود که اشیای متذکره به وقت مناسب نیز به نقاط استهلاک برسند . بنآ ترانسپورت نه تنها مفیدیت محل بر اشیآ علاوه میکند بلکه مفیدیت وقت نیز بر اشیآ بوجود میآورد .انکشاف زراعت در مجموع بستگی کامل به انکشاف وسایل حمل و نقل و مواصلات در کشور محبوب ما افغانستان دارد . چون مؤلدین محصولات زراعتی  بنآ بر خصلت تولید شان در تمام نقاط مملکت پراگنده میباشند تولیدات اضافی شان باید از تمام مراکز تولید جمع آوری گردد و بعد به مراکز توضیع ویا استهلاک انتقال داده شود که این کار بدون موجودیت یک شبکه وسیع خطوط مواصلاتی (سرک ها) وتسهیلات حمل و نقل که نقاط تولید را به مراکز استهلاک وصل کند امکان پذیر نیست . پیمانه تولید دهاقین بستگی کامل به یک شبکه کامل وسیع خطوط مواصلاتی ووسایل حمل و نقل دارد موجودیت این تسهیلات باعث میشود که دهاقین محصولات خود را به نرخ بلند به فروش برسانند که در نتیجه باعث تشویق تولید و بلند رفتن سطح در آمد دهاقین و بهتر شدن سطح زندگی آنها میگردد .حمل و نقل محصولات زراعتی از مزرعه تا سرک ، ستیشن ریل ، بند کشتی ها و دیگر مراکز تجمع شاید توسط مؤلدین یا اولین خریدار اجرآ گردد .انتقال محصولات از مراکز تجمع به مارکیت های مرکزی  و نقاط توضیع توسط تصدی ها ی مخصوص ترانسپورتی صورت میگیرد انتقال محصولات به مراکز پرچون فروشی توسط عمده فروشی ها و یا پروسس کننده ویا خود پرچون فروش و از پرچون فروش به مستهلک توسط خود مستهلک صورت میگیرد . محصولات زراعتی اکثرآ تسهیلات به خصوص ترانسپورتی را احتیاج دارند بطور مثال ترانسپورت حیوانات مزرعه ایجاب لاری های مستحکم را مینماید که با آب خوره ها و غذآ خوره های ثابت مجهز باشد انتقال میوه جات ، سبزیجات ، شیر و گوشت هر کدام وسایل به خصوص ترانسپورتی را ضرورت دارد اگر وسایل ترانسپورت مکفی نباشد و به نوع محصول مطابقت نداشته باشد امور حمل نقل محصولات زراعتی بطی گردیده و محصولات در جریان حمل نقل فاسد و خراب میگردد که این امر باعث بلند رفتن مصارف حمل و نقل متضرر شدن مستهک و کاهش مؤثریت مارکیتنگ میگردد . 3- وظیفه پروسس یا تغیر شکل: شامل آن عده از فعالیت های صنعتی میباشد که در آن شکل اشیآ تغیر میخورد هدف اصلی پروسس علاوه نمودن مفیدیت شکل روی محصول میباشد پروسس محصولات مفیدیت وقت نیز بر اشیآ و خدمات علاوه میکند زیرا ذخیره بعضی از محصولات زراعتی از یک وقت به و قت دیگر بدون تغیر شکل آنها امکان پذیر نیست .پروسس محصولات زراعتی رابطه نزدیک به انکشاف اقتصادی و اجتماعی یک مملکت دارد . به هر پیمانه که جامعه از نگاه اقتصادی و اجتماعی رشد نماید از یک طرف افراد جامعه در عادت استهلاک استهلاک خود تنوع پسند میگردد و ازطرف دیگر خانواده ها وقت کمتر به پروسس کامل مواد خوراکه در خانه های خود میداشته باشند آنها آرزو میداشته باشند که محصولات زراعتی و خوراکه ها بصورت آماده و نیمه آماده وقابل استفاده در آید همچنین همزمان با انکشاف اقتصادی جامعه تقاضآ برای میوه جات ، سبزیجات وسایر خوراکه ها دوامدار میگردد . بنآ موسمی بدون تولید این محصولات و خاصیت تازگی  وزود فاسد شدن بعضی از آنها چنین حکم مینماید که محصولات مذکود اولآ پروسس شده بعد در قطی ها ویا ظرف های مخصوص نگهداری گردیده و بصورت تدریجی عرضه گردد .تقریبآ همه انواع خاندان لوبیآ ، بسیاری از انواع سبزیجات ، اقسام مختلف میوه جات ، انواع گوشت ها ، محصولات شیر وهمه انواع حبوبات پروسس میگرردد . چون راجع به پروسس محصولات زراعتی در فصل های آیند ه به تفصیل صحبت میگردد بنآ به تشریح مکمل موضوع در ینجا نمیپردازیم . ج – وظایف تسهیلاتی : عبارت از آنعده از وظایف مارکیتنگ میباشد که اجرای درست وظایف فزیکی و تبادلوی را آسان میسازد . یک سیستم مارکیتنگ با کفایت بدون وظایف تسهیلات ممکن نیست . وظایف مهم تسهیلات عبارتند از : تمویل – جمع آوری اطلاعات مارکیتی ، سورت و استندرد ، بیمه . 1- وظیفه استندرد و سورت محصولات زراعتی : سورت نمودن عبارت از درجه بند ی محصول به سورت های مختلف بر حسب استندرد های تعین شده میباشد تمام محصول داخل یک سورت با در نظر داشت معیاری که برای آن تعین شده خواص و نام همان سورت را دارآ میباشد . بعد از معیارهای سورت و درجه بندی محصولات زراعتی عبارتند از : بزرگی ، شکل ، مزه ، رنگ ، درجه پختگی ، کیفیت ، ترکیب کیمیاوی ، پاکی و دیگر خواص قابل سنجش میباشد که ارزش تجارتی و استهلاکی محصول را تعین میکند . از مقاصد مهم سورت و درجه بندی فراهم نموده تسهیلات برای معامله کنندگان است تا بتوانند اشیای دلخواه خود را به قیمت مناسب با اعتماد کامل و به آسانی بدست بیاورند و بفروشند . چون موضوع استندرت و سورت محصولات زراعتی یکی از موضوعات مهم اقتصادی و تجارتی است راجع به این موضوع در یک فصل جداگانه صحبت به عمل میآید . 2 – وظیفه تمویل : عبارت از تمدید کرید یت ، تدارک پولی و عرضه آن برای کسانیکه است که برا ی اجرای فعالیت های مارکیتنگ به پول ضرورت دارند . تمویل جریان اشیآ و خدمات از مؤلد به مستهلک سریع تر میسازد . تمویل یکی از خدمات ضروری مارکیتنگ به شمار میرود . یقینآ موسسات که وظیفه انتقال  و توضیع اشیآ و خدمات را از مؤلد به مستهلک به عهده دارند پول زیاد ضرورت دارند و این پول باید از منابع مناسب پولی تهیه گردد  . بانک های انکشاف صادرات بانکهای صنعتی و سایر بانکهای تجارتی وظیفه تهیه خدمات قرضه را برای تصدی های صنعتی و گروپ های مختلف تجار به عهده دارند . بدون تسهیلات کافی کریدیت و قرضه برای انجام فعالیت های مارکیتنک ، انتقال و توضیع اشیا و خدمات از مؤلد به مستهلک به تعویق افتیده ، موثریت مارکیتنگ تقلیل یافته و مصارف مارکیتنگ بلند میرو د . در بعضی اوقات انتخاب کانال توضیع توسط خریدار بستگی و خدمات کریدتی آنها دارد خریداران و فروشنده ها مایل اند با تصدی های معامله نمایند که فعالیت های خرید و فروش را تمویل مینمایند . یک تصدی فروش میتواند با تمویل فعالیتها ی خود از کدام منبع دیگر حجم فروش خود را ازدیاد بخشید ه مواد بیشتر بدست آورد . مثلآ با بدست آوردن پول یک تصدی فروش قادر خواهد شد تعداد بیشتر فروشند ه ها را استخدام کند و فعالیت ها ی مربوط به توسعه مارکیت محصول خود را شدت بخشیده . تمویل شامل دو بخش است : 1- کریدت : عبارت از تعویق انداختن پرداخت قیمت یک جنس است برای یک مدت معین به تعقیب خرید جنس مذکور .  در امریکا 56 فیصد تمام  فروشات پرچون فروشان به اساس کریدت صورت میگیرد .این رقم در بین خود تصدی های معاملاتی به 95 فیصد میرسد . کریدت جریان اشیا و خدمات را از مؤلد به مستهلک سریع تر ساخته  و نیز باعث بلند رفتن سطح زندگی خریدار میگردد . زیرا مستهلک قادر میشود اشیای مورد ضرورت خود را به اعتبار عاید آیند ه خود بدست بیاورد . 2 – قرضه : عبارت از تهیه و پرداخت و پول است برای مدت کوتاه و یا دراز برای کسانیکه یک فعالیت اقتصادی و یا معاملاتی را روی دست میگیرند . تسهیلات قرضه در ساحه تجارت و صنعت باعث تشویق بیشتر معامله کننده ها و پروسس کننده ها گردیده از یک طرف آنها فعالیت ها ی تجارتی و صنعتی خود را توصعه میبخشند و از طرف دیگر اشخاص جدی قدرت روی دست گرفتن فعالیت های اقتصادی و تجارتی را حاصل میکنند که در مجموع باعث انکشاف سیستم مارکیتنگ ، بهبود مؤثریت و تنقیص مصارف مارکیتنگ میگردد . 3 – وظیفه قبول خطر : عبارت از قبول احتمال خطر در جریان مارکیتنگ محصولات میباشد . در یک اقتصاد مغلق و پیشرفته تولید و توضیع کاملآ به اساس ضرورت فعلی صورت نگرفته بلکه بیشتر متکی به ضرورت های پیشبینی شده و آیند ه میباشد چون آینده صد فیصد قابل پیشبینی نیست در نتیجه عوامل طبیعی ، اشتباهات خود انسان و یا در نتیجه تغیرات شرایط اقتصادی خطرات احتمالی متوجه انسان است . بنآ در جریان تولید ، پروسس ، ذخیره ، حمل و نقل و غیره فعالیت های تجارتی مؤسسات به خطرهای احتمالی رو برو میشوند که مفاد تصدی شان را به خطر مواجه میسازد . برای کاهش دادن این خطرات سیستم بیمه بوجود آمده است که کالاهای تصدی های مارکیتنگ و محصولات تولیدی مؤلدین را بیمه میکند .   خطر سه نوع است : 1-  خطر طبیعی یا فزیکی : این خطرات که ناشی از حوادث طبیعی بوده و باعث منهدم شدن و یا خراب شدن محصو ل میگردد عبارتند از: خراب شدن فزیکی محصول ، باران ، برف ، سردی و گرمی ، برق ، سیلاب ، طوفان ، زلزله ، حریق ، امراض و حشرات و غیره . 2- خطر از ناحیه انسان (human risk)   این خطر نیز به سه نوع است . الف – خطر شخصی personal risk : این خطر متوجه یک شخص و یا یک تصدی در نتیجه عدم توانایی رقابت, بلند رفتن معاش کارگران , بی احتیاطی , مریضی , تصادم ,مرگ و مهاجرت است که همه آنها با عث عدم موثریت در فعالیت و تقلیل عواید از یک فعالیت مشخص اقتصادی یا معاملاتی میگردد. تقویه آگاهی از شرایط عرضه و تقاضا و سایر معاملات تجارتی و نیز تقویه مهارت های منجمنت مدیر تصدی میتواند خطرات که از ناحیه فکتور های انسانی متوجه رهبر تصدی های تجارتی و معاملاتی میشود کاهش بدهد. ب – خطر از ناحیه مشتری ها  Customer risk  : مثلآ خطر که از ناحیه پرداخت حسابات مشتری متوجه یک تصدی است و یا یک تصدی بنآ بر بعضی عوامل مشتری های خود را از دست میدهد و حجم معاملات او کاهش میابد . ج – خطر از ناحیه حکومت Government risk  : خطرات که از ناحیه بلند رفتن تکس محدود شدن فعالیت های یک تصدی توسط حکومت ، کنترول نرخها و یا بروز جنگ ها و بی ثباتی متوجه یک تصدی مارکیتنگ است . 3 – خطر اقتصادی یا مارکیت : این خطر در اثر نوسانات نا مطلوب نرخها متوجه یک تصدی میگردد . خطر اقتصادی یا مارکیت هم دو نوع است . الف : خطر زمان Time risk   : نرخ با گذشت زمان نوسان میکند این نوع نوسانات با برهم خوردن تعادل عرضه  و تقاضا ارتباط دارد که عوامل زیر باعث برهم خوردن تعادل عرضه  و تقاضآ میگردد . 1-   مشبوع شده بازار 2-   تغیر در تقاضای مستهلک 3-   اختراعات و اکتشافات جدید 4-   رقابت ها  5-   شرایط عمومی معلومات 6-   نوسانات موسمی تولید و نرخها ب – خطرمحل place risk  : تقاضا ونرخ در یک محل ثابت نمیماند خطر که از ناحیه تغیر در تقاضای مردم در یک محل و تغیردر نوع محصول بنآ بر شرایط تغیر در تقاضا است بنام خطر محل یاد میگردد . شرایط جغرافیائی و شرایط تقاضای سبب وقوع چنین خطر میگردد همچنان بعضی مناطق تجارتی در نتیجه انکشاف جدید اهمیت خود را از دست داده و کسانیکه در آن نقاط فعالیت های تجارتی دارند به خطرات مواجه  میشوند بطور مثال : پایتخت ها از یک محل به محل دیگر میرود بازار های محل خود را تغیر میدهد واحد های اداری که در اطراف آن بازار ها  و مراکز خرید و فروش ایجان میشوند تغیر محل میکند . روشهای مقابله با خطر : برای مقابله با خطر دو روش عمده موجود است . 1-   تقلیل خطر : برا ی تقلیل خسارات احتمالی یک تصدی به اقدامات زیر دست میزند الف – فعالیت های مربوط به تصدی خود را از سر تنظیم میکند . ب   -  مؤثریت و سایل فزیکی خود را بهتر میسازد . ج   - از نتایج تحقیقات مارکیتی استفاده میکند . 2- انتقال خطر به کسانیکه و ظایف قبول همچو خطرات را به عهده دارند : در صورت انتقال خطر به شخص دیگر از روش های زیر استفاده میشود . الف – تصدی محصول و یا تصدی خود را بیمه میکند . ب   - محصول خود را به نرخ ارزانتر به فروش میرساند تا از خسارات ناشی از نوسانات بیشتر نرخ اجتناب کند . ج   - حکومت خطرات ناشی از پایان آمدن نرخ محصولات زراعتی را در مارکیت تعین میکند و محصولات را به یک نرخ معین خریداری میکند . د  - برای اجتناب خسارات از نوسانات نرخها معامله کننده ها به معاملات پیشکی مبادرت میورزند که این عملیه بنام (Hedging) و یاFuture contract  یاد میشود . Hedging  عبارت از خرید و فروش همزمان یک محصول در مارکیت نقده و در مارکیت پیشکی در یک تاریخ معین است  . بطور مثال یک معامله کنند (Hedger ) به تاریخ دوم میزان داخل مارکیت میگردد او در همین تاریخ از مارکیت نقده میخرد و به مارکیت پیشکی (Market future ) در همین تاریخ میفروشد . در دهم میزان او در مارکیت نقده میفروشد و از مارکیت آینده میخرد . برای روشن شدن این مطلب مثا ل زیر ارائه میگردد . وظیفه جمع آوری و انتشارات مارکیتی : طوریکه از مفهوم این اصطلاح معلوم میگردد این وظیفه عبارت از جمع آوری , تحلیل و تفسیر و انتشار اطلاعات مارکیتی میباشد. فعالیت های مختلف مارکیتنگ در خلال اطلاعات مارکیتی بدرستی انجام یافته نمیتواند . اطاق های تجارت مثال کوچکی از سازمان های تسهیلاتی است که در این ساحه فعالیت میکنند . چون موضوع اطلاعات مارکیتی از موضوعات بسیار مهم مارکیتنگ بشمار میرود بناً روی این موضوع در فصل های آینده به تفصیل صحبت به عمل خواهد آمد . مؤسسات مارکیتنگ : روش دیگر برای تحلیل پرابلم های مارکیتنگ بررسی و مطالعه موسسات واجنسی های است که وظایف مختلف مارکیتنگ را انجام میدهند. واسطه های مارکیتنگ (Middlemen of marketing  ) : عبارت از اشخاص و یا سازمانهای است که وظایف مختلف مارکیتنگ را انجام میدهند . میانجی های مارکیتنگ بر حسب ذیل طبقه بندی شده میتواند : الف – تجارها  Merchant middlemen : 1-   پرچون فروشی ها 2-   عمده فروش ها . ب – دلالان  Agent Middlemen  : 1 – بروکر  Brokers   2 – کمیشن کار  Commission men ج – محتکرین  Speculative Middlemen د – پروسس کننده ها . ھ – سازمانهای تسهیلاتی . تجاران : صاحب یا مالک محصول خویش بوده و اشیای مورد معامله نزد خود شان میباشد و خرید و فروش را بخارطر منفعت خود شان مینمایند . پرچون فرو ش محصول را برای فروش مجدد میخرد ازینرو نماینده شخص عمده فروش در برابر مستهلک میباشد .از نظر انجام وظایف پرچون فروش میتواند تمام وظایف مارکیتنگ را انجام دهد . این گروپ میانجی ها فیصدی بزرگ مؤسسات مارکیتنگ را در افغانستان تشکیل میدهند . عمده فروشها اشیای دست داشته خود را برای پرچون فروشان ، دیگر عمده فروشان و استفاده کننده های صنعتی میفروشند ولی حجم فروشات شان مستقسمآ برای مستهلک بسیار ناچیز است . فعالیت عمده فروشان هم محدود نیست میتوانند اشیای مختلف را در دست داشته و با آن معامله نمایند یا تنها اشیای محدود را معامله نمایند اینها شاید عمده فروشان نقد فروش باشند ویا وظیفه تهیه کریدیت و انتقال محصول را نیز به عهده بگیرند . دلالان  : اینها بحیث نماینده اجرای وظیفه مینمایند اینها مالک اشیای مورد معامله نمیباشند در حالیکه عمده فروش و پرچون فروش مفاد خود را از تفاوت بین قیمت خرید و فروش بدست میآورند . دلالان عواید خود را بطور کمیشن یا حق الزحمه بدست میاورند . دلالان در واقعیت خدمات خود را بر مشتری های خود میفروشند . اشیای مورد معامله دلالان عبارت از فهم و داشته اطلاعات مارکیتی است که در موجودیت این اطلاعات اشخاص معامله گر را بهم نزدیک میسازند . کمیشن کاران نمایند فروش تجاران در مارکیت بوده معمولآ اشیای مورد معامله نزد شان میباشد ولی  مالک اشیا نمیباشند اینها در مورد اشیای مورد معامله دارای صلاحیت بیشتر بود ه و کمیشن خود را به شکل یک فیصدی از فروشات خود بدست میآورند اگرچه خطری متوجه کمیشن کارها نیست و لی اینها کوشش اعظمی خود را مینمایند تا از وقوع همچو خطر اجتناب نمایند . بروکر ها محصول مورد معامله را بصورت فزیکی هم در اختیار ندارند و اینها خریداران و فروشنده های احتمالی را به هم نزدیک میسازند اینها از اطلاعات جامع که در مورد منابع عرضه ، تقاضآ ، نرخها دارند معامله گران را به هم  نزدیک ساخته برای معامله گران بطور میانجی مشوره ها میدهند . ومعامله را سرعت میبخشند و بعد از اجرای معامله در بدل حق الزمه در خواست میکنند . محتکرین : مالک اشیای مورد معامله بوده و هدف فعالیت شان بهره برداری از نوسانات قیم میباشد محصولات زراعتی را در زمانی که مقدار عرضه بسیار میشود و نرخ آن نازل است خریداری نموده جمع آوری و ذخیره مینمایند و زمانیکه مقدار عرضه در بازار  بسیار کم شد و نرخ محصول در بازار بلند رفت دوباره محصول ذخیره را در بازار عرضه نموده از فروش خود عاید بدست میآورند هرگاه احتکار و ذخیره به اندازه برسد که عرضه محصول در مارکیت بسیار کم شود این عمل نادرست بوده تدابیری باید اتخاذ گردد که از همچو اعمال جلوگیری گردد زیرا در تحت همچو شرایط استقرار نسبی نرخها از بین رفته به ضرر مستهلکین تمام میشود . پروسس دهنده ها : به منظور اجرای بعضی عملیات روی تولید و تغیردادن شکل آنها فعالیت مینمایند برعلاوه این پروسس دهنده های مواد غذائی عملیات دیگری را نیز اجرآ مینمایند بعضی از پروسس دهنده ها مانند پروسس دهنده های گوشت ، آرد ، میوه جات  و سبزیجات معمولا خود شان به حیث نماینده خود تولیدات را از محل تولید خریداری مینمایند حصه اعظم پروسس کننده ها میکوشند تا از طریق اعلانات خود را به مستهلکین حقیقی نزدیک ساخته و ازینرو فعالیت فروش را نیز خود شان اجرآ مینمایند . تشکیلات تسهیلاتی : تشکیلات تسهیلاتی به Middlemen های مختلف کمک مینماید تا آنها بتوانند و ظایف خود را بصورت درست انجام دهند همچو تشکیلات بصورت مستقیم در پروسس مارکیتنگ ، خرید ، فروش ، پروسس و احتکار دخالت نمینمایند . یک گروپ ازین تشکیلات تسهیلات فزیکی را جهت انجام معاملات ویا اینکه زمینه را برای نزدیک ساختن فروشنده و خریدار فراهم مینمایند . اینها عاید خود را از پرداخت فیس کسانیکه از تجهیزات شان استفاده مینماند تآ مین مینمایند . گروپ دیگری ازین تشکیلات شامل کتگوری کمپنی های تجارتی و اتاقهای تجارت میباشند . مقصد اصلی این تشکیلات جمع آوری ، ارزیابی و انتشار اطلاعات برای گروپهای معین تجار میباشد . اینها میتوانند تحقیقات مفید تجارتی را برای یک گروپ معین انجام دهند . تشخیص ضروریات مستهلکین  مفهوم ضروریات  : ضروریات بصورت مختلف تعریف شده میتواند . از نگاه سایکالوژضرورت عبارت از احساس است در مقابل کمبودی شی که بواسطه فراهم نمودن آن شی بیلانس سایکالوژی و بیولوژیکی انسان دوباره برقرار میگردد . بیلانس سایکولوژی از یک چنین یک فرضیه منشه گرفته که ارگانیزم دارای مراحل بیلانسی و غیر بیلانسی است . مراحل بیلانسی آن بواسطه پروسس جبران ضروریات تکمیل میگردد یعنی هر قدر که ارگانیزم در حالت غیر بیلانسی قرار میگیرد میکانیزم سایکولوژیکی داخلی برای استقرار بخشیدن بیلانس به حرکت میآید و یا به عباره دیگر احساس ضرورت ایجاد میگردد. میکانیزم که انسان را به یک عمل وادار میسازد بنام میکانیزم انگیزش یا محرک یاد میشود به اساس گفته فوق اگر ضرورت را منحیث انگیزش برای اعمال معین انسانی جهت جبران نمودن ضروریات تشخشص نمائیم آنوقت است که بصورت عموم پروسس جبران ضروریات دارای شکل ذیل میباشد . بطور خلص ضرورت عبارت از احساس کمبودی برای یک متاع و یا یک خدمت است که با رفع آن تعاد ل بیولوژیکی ، روانی ِ، اقتصادی  و اجتماعی و کلتوری انسان دوباره بر قرار میگردد و در نتیجه آن انسان خرسند و راضی میشود . ضرورت میتواند فردی باشد ، گروهی باشد و یا محلی و یا ملی . همچنان ضرورت امکان دارد اقتصادی باشد ، اجتماعی باشد ، و فرهنگی باشد و یا دفاعی .ضرورت عبارت از یک پدیده دانمیک ( متحرک ) است که با گذشت زمان در نتیجه تعداد زیاد عوامل مثبت و منفی تغیر مینماید. چون ذوق انسان ، درامد او و امکانات او همیشه در تغیر است ضرورت او نیز همیشه در تغیر میباشد .   ضروریات ( انگیزش و تحرکات ، موجب ، هوس (غیربیلانسی) ↓ هدف ↓ جبران ضروریات       (بیلانس ) ارایه مودل فوق مربوط ضروریات فردی است و همچنان در ضروریات اجتماعی میتوانیم  پروسس مشابه را برای درک و جبران ضروریات مورد بحث قرار دهیم . اجتماع منحیث کل دارای عین ضروریات است که بعد از ایجاد انگیزه های معین باید آنرا جبران نمایند . همچنان در مناسبات ضروریات اجتماعی باید بیلانس معین ( بیلانس سکتور های اقتصادی ) در نظر گرفته شود .فهمیدن ضروریات بخاطر مهم است که بدون تشخیص ضروریات تولید وجود ندارد  و مصرف ضروریات را دوباره ایجاد مینماید . رابطه بین ضروریات ، تولید و استهلاک برای آن نوع ضروریات مهم پنداشته میشود که تنها بواسطه جریان اشیا و خدمات جبران میگردد . طبقه بندی عمومی ضروریات : ضروریات را میتوانیم از نگاه مختلف طبقه بندی نمائیم . ضروریات فردی و اجتماعی  : ضروریات فردی در برمیگیرد ضروریات را که دریک انسان منحیث یک ضرورت فردی تبارز میکند . مثلآ غذآ ، پوشاک ، مسکن ، دوا ، تعلیم  وتربیه ، استراحت ، تفریح ، کار وغیره . ضروریات اجتماعی تشریح مینماید ضروریات را که در آن منحیث حصه از ضروریات مشترکی وجود داشته باشد . مثلآ ضروریات سازمانها ، ضروریات اتحادیه ها ، ضروریات دفاعی ، ومحافظوی ، ضروریات تنظیم و پلان  ، ضروریات تعلیم  و تربیه ، ضروریات خدمات صحی ، ضروریات ابلاغیه ها و امثال آن قابل محاسبه است . ضروریات را از نقطه نظر شکل میتوان تقسیم نمود و ازین نقطه نظر ضروریات به ضروریات مصرفی و ضروریات تولیدی تقسیم شده است ازین نقطه نظر ضروریات مصرفی ضرورت فردی را دریک فرد و یا دریک فامیل در بر میگیرد . ضروریات تولید هریک موضوعات اقتصادی وغیر اقتصادی را دربر میگیرد که برای تلافی عاید و جبران ضروریات مشترک استعمال میشود بطور مثال : مؤلد ضروریات تولید ی را  از طریق وجه بودیجه وی برای تولید جبران مینماید درین پروسس مؤلد ارزش جدید را ایجاد مینماید که از درآمد خویش  و حصه از امتیاز را برای جبران ضروریات مشترکی مد نظر میگیرد درین بازدید اتحاد بین ضروریات فردی اساس قرارداده شده است حقیقتآ در اجتماع که مالکیت شخصی برای تولید بنآ یافته است مصارف تولید ی دارای انگیزه ها و اهداف دیگر میباشد مالک وسایل برای تولید جهت ازدیاد نمودن سرمایه عمومی وهمچنان ازدیاد نمودن عاید شخصی خویش دارای ضروریات دیگری سرمایوی نیز میباشد . ضروریات تولید ی را میتوانیم بطرف دیگر سوق دهم که عبارت از ضروریات جهت ازدیاد نمودن دارائی اجتماعی ، ضروریات برای جبران مسلسل مصارف مجموعی است . ضروریات تولیدی را میتوانیم از نگاه نوعیت تولید تقسیم نمود ازینجاست که ضروریات برای اساسات کار و ضرورت به انرژی و لوازمات داریم . ضروریات انفرادی مردم : 1-   ضروریات بیالوجیکی 2-   ضروریات سایکولوجیکی  1- ضروریات بیالوجیکی : این ضروریات بنام ضروریات طبیعی یا ذاتی نیز یاد میشود و بقای انسان وابسته به جریان همین ضروریات میباشد . غذآ ، لباس ، مسکن و دوآ از جمله همین ضروریات حیاتی به شمار میرود . محافظت از حوادث هم جز از ضروریات بیولوجیکی انسان است . 2 – ضروریات ساکولوجیی : از حالت معقول روانی انسان بوجود میآید و بنام ضروریات روانی یاد میشود و در پروسس پیشرفت انسان منحیث حصه از موجودیت اجتماعی کمک مینماید و این ضروریات بصورت عمومی قرار ذیل تقسیم شده است : ٭ ضروریات تعلق یا ضروریات اجتماعی که مردم را وادار میسازد که در جمعیت همکاری نماید ، ارتباط پیدا نماید و متحد شود . ٭ ضرورت برای پیشرفت . ٭ ضرورت برای تسلط . یعنی تسلط بالای شخص دیگر و یا کنترول سلوک دیگران به منظور حاصل نمودن وضع گروپها . از نگاه مارکیتنگ بصورت عموم طبقه بندی ضروریات به ضروریات روانی و ضروریات طبیعی قابل محاسبه است . و ازنقطه نظر مارکیتنگ ضروریات روانی عبارت از آن ضروریات است که در انسان به واسطه انکشاف بیالوژیکی در یک اجتماع انکشاف یافته نایل میشود و ضروریات مانند ضروریات اصول  زیبائی ، ضروریات سلامتی ، ضروریات معنوی ، ضروریات مذهبی و امثال آنرا در بر میگیرد .از نقطه نظر مارکیتنگ ضروریات طبیعی بصورت عادی بواسطه ضروریات بولوژیکی تشخیص میشود ودرین نوع ضروریات طبقه بندی ضروریات دیگر شامل است و آن عبارت از ضروریات منطقی و ضروریات غیرمنطقی میباشد (احساساتی و مهیج ) . 1-ضروریات منطقی و معقول را انسان بواسطه انگیزش معقول جبران مینماید و بطور قانونی انسان برای جبران این ضروریات متناوب های مختلف را درک مینمایند و در تصمیم گرفتن جبران آن وقت زیاد را صرف مینمایند . مثلآ خریداری دوامدارمواد استهلاکی مثال خوب برای ضروریات معقول میباشد . 2- ضروریات احساساتی : در تشخیص همجو ضروریات بیشتر احساس انسان دخیل است  و ممکن این ضروریات منطقی و یا غیر منطقی باشد . بسیاری از تحقیقات تجربوی را جع به سلوک انسان در مناطق خریداری نشان  داده است که هر خریداری به اساس تحریک یا سوق دادن مواد در دوکان ها و یا مغازه ها بدون تصمیم پیشکی صورت میگیرد و به سرعت در خریداری مواد کوشش میگردد که ضروریات معقو ل یا منطقی را ثابت بسازند . ضروریات را میتوان به اساس نوع طبقه بندی نمود از نگاه فوق ضروریات به خوراک ، پوشاک ، مسکن ، حمل و نقل ، صحت ، تفریح ، تعلیم و تربیه ، کلچر و امثال آن قابل محاسبه است . هریک از طبقه بندی ضروریات آنقدر که بین هم ارتباط مینماید به همان اندازه اهمیت برای مارکیتنگ دارد زیرا مؤلدین در فعالیت های خویش مجبور اند که ضروریات مورد ضرورت مستهلک را تآمین نماید . درخریداری یک شی اهداف چندین جانبه میتواند وجود داشته باشد یا به عبارت دیگر بعد از انگیزش دیگر میتواند به وجود  و مارا در روابط  که در بین عناصر مارکیتنگ (نرخ تولید ) موجود است آشنآ بسازد در بسیاری از موضوع سایکالوژیکی درک شده است که در پهلوی ضروریات چند جانبه برای اعمال معین انسان همیشه ضروریات برجسته دیگر وجود دارد . ٭ ضروریات زیبانی ٭ ضروریات واقعیت ٭ ضروریات فهم و دانش ٭ ضروریات برای احترام ٭ ضروریات برای اطمینان  و یا امنیت . ٭ ضروریات هیجانی ٭ ضروریات بیولوژیکی ضروریات و مؤلد : مستهلک قسمت بزرگ ضروریات خویش را از طریق خریداری و استهلاک تولید ویا خدمات رفع مینماید در خریداری و استهلاک انگیزش ویا ترکیب ضروریات وجود دارد که تولید را بوجود  میآورد قسمت بزرگ تحقیقات نشان داده است که خریدار تولید را برای استهلاک فردی اجتماعی خریداری مینمایند . میخواهد مارکیت را  بصورت فردی بنا نماید در عین زمان میخواهد ذوق گروپ معین را در مورد استهلاک تولید انعکاس دهد . ازینجاست که پروسس تآمین ضروریات را برای ضروریات فردی و اجتماعی استعمال میگردد . ضروریات در هر فرد ، هر گروپ و هر ملت دارای ارزش مختلف است . و همچنان ضروریات از نگاه سرعت نیز فرق میشود بسیاری از علایم ضروریات از نگاه اقتصادی ، اجتماعی و تسلیمی مستهلک تعریف شده است ازین نگاه هر یک از مؤلد تحقیقات را راجع به ضروریات از نگاه جنبه ها و سازش مارکیتنگ که عبور اساسی فعالیت های مارکیتنگ است ارائه مینماید . ازنگاه مؤلد فهمیدن جنبه های ضروریات قرار ذیل مهم پنداشته میشود . ٭ شدت و تآکید ضروریات ٭ مقدار ضروریات : چقدر تولید یا خدمات ضروری است که ضروریات را تآمین نمایند . ٭صراحت ضروریات : یعنی دقت و ثبات قدم که بواسطه هریک از ضروریات احساس میگردد . ٭ آمیزش یا ترکیب ضروریات  : تعداد جنبه ها و عوامل که هر فرد را به ضروریات ارتباط میدهد . ٭ دفعات ضروریات : یعنی در یک وقفه چند مرتبه ضروریات ظاهرمیگردد . ٭ قبول ضروریات : که در یک فرد یا اجتماع احساس میشود به کدام پیمانه قابل قبول است . ٭ جنبش یا حرکت ضروریات  : احساس و درک ضروریات در هرفرد به کدام طریق ومیکانیزم جنبش داده میشود . ٭ سرعت جریان ضرویات  : آیا تآ مین ضروریات در امروز زیاد است یا در آیند ه . ٭ تعین و اطمینان ضروریات  : احتمالات  که بواسطه آن هر فرد در و قوع ضروریات ارتباط پیدا مینمایند . ٭ رفع ضروریات  : طریقه که بواسطه آن ضروریات به اساس سلوک معین تآمین میشود که خواه این مؤلد سلوک احساساتی باشد یا منطقی باید جبران گردد . مؤلد بواسطه فعالیت های خویش باید تآمین یا جبران ضروریات را بر مستهلکین طوری فراهم سازد که مستهلک آن را آرزو دارد به واسطه فعالیت های خویش میتواند آن ارزش ها را اختصارنماید که مطابق ضروریات صحیح مردم نیست . هریک ا ز اجتماع دارای ارزش معین است که در پروسس تولید و استهلاک ظاهر میشود یکی از مسایل مهم درین پرابلم مطابقت پیشرفته ذاتی و جسمی ضروریات است در مشاهدات ترکیب ضروریات واضح است که نوع از ضروریات جسمی و طبیعی باید جبران شود همچنان در مسایل مالی و اقتصادی میتوانیم ضروریات را سرعت دهیم که هر یک ، هرگروپ و موضوعات میتواند ایجاد شود مورد دل چسپی اجتماع است . مستهلکین محصولات زراعتی استهلاک و مستهلکین : استهلاک عبارت از استعمال  و یا مصرف اشیآ وخدمات جهت اقناع بعضی از ضروریات وخواسته های انسانها است . کسانیکه اشیآ و یا خدمات را استعمال و یا مصرف مینمایند بنام مستهلکین یاد میشوند .آنهائیکه اشیا  و خدمات را به منظور فرو ش مجدد میخرند مستهلکین گفته نمیشوند . کسانیکه میخواهند مسایل مارکیتنگ را تحلیل  و پرابلم های آنرا حل نمایند باید مشخصات مستهلکین را نیز بدانند . همانطوریکه عادات افراد از هم متفاوت است به همان گونه مشخصات آنها برای استهلاک تولیدات زراعتی به اساس تعداد ، ترکیب سن ، عاید ، شغل ، دین ، ملیت وغیره مشخصات اجتماعی و اقتصادی فرق میکند . وقتیکه مستهلک برای خرید یک متاع اقتصادی تصمیم میگیرد و یک محصول را میخرد در باره مفیدیت و یا ارزش استعمال متاع مذکود فکر میکند او متیقن است که متاع خریده شده بعضی از ضرورت ها و یا خواسته ها ی منطقی او را مرفوع ساخته است . مستهلک در وقت تشخیص ضرورت و انتخاب یک متاع اقتصادی و خریدن آن عوامل زیر را در نظر میگیرد . 1 – ارزش وظیفوی محصول : یعنی محصول چی نوع از ضرورت و نیاز مندی او را رفع مینماید در قسمت مواد غذائی این به معنی رول اساسی غذا در بقای زندگی و صحت و سلامت انسان است . 2 : مستهلک در وقت خرید متاع فکر میکند که آیا متاع مورد نظر او از نظر اجتماع که در آن زندگی میکند قابل قبول است و یا خیر . اگر یک متاع مود نظر مستهلک از طرف اجتماع قابل نباشد او جرئت خرید آنرا نخواهد داشت . 3 – موجودیت محصول قابل تعویض : هرگاه برای یک محصول مورد دلخواه مستهلک محصولات قابل تعویض موجود باشد و مستهلک از موجودیت آنها آگاهی داشته باشد در انتخاب محصول آزادی بیشتر میداشته باشد . 4- قضاوت ذهنی مستهلک : قضاوت ذهنی مستهلک در باره رنگ ، دیزاین و مفیدیت محصول تآثیر زیاد دارد . 5 – قدرت خرید : مستهلک قبل از خرید در مورد خرید یک کالا در باره توان مالی و اقتصادی خود فکر میکند . موقعیت مستهلک در مارکیتنگ : نفوس مملکت بصورت کل منشه استهلاک است بنآ مارکیت مستهلکین از جامعه تشکیل گردیده است که به قسم فرد یا گروپ عمل مینمایند . اینها اشیا و خدمات را بخاطر رفع بعضی از نیازمندی ها ی استهلاک مینمایند کسانیکه وظایف مارکیت را انجام میدهند باید مستهلکین خود را خوب بشناسند . آنها باید تشخیص کنند که مستهلکین شان کیها اند یا چند نفر اند ، کجا زندگی دارند ، چقدر پول برای مصرف دارند ، چی میخواهند ، چی وقت میخواهند و به کدام شکل اشیا را میخواهند هرگاه مؤسسات مارکیتنگ به پاسخ همچو سوالات مؤفق گردند میتوانند فعالیت های خود را برای تهیه خدمات مؤثر برای حصول  خوشنودی مستهلکین تنظیم نمایند . بعضی از مشخصات عمده مستهلکین که لازم است مؤسسات مارکیتنگ آنها را بدانند عبارتند از : 1-   تعداد و کثرت نفوس . 2-   ترکیب سن نفوس . 3-   عاید نفوس . 4-   طرز استهلاک نفوس . 5-   عادات خرید مستهلکین  . تعداد وکثرت نفوس : تعداد و کثرت نفوس در فی کیلو متر مربع علامه خوبی برای ظرفیت مارکیت میباشد . زیرا تقاضآ برای محصولات رابطه مستقیم به تعداد نفوس دارد برای اینکه سیستم مارکیتنگ فعالیت های خود را بر حسب تقاضای مستهلکین درست تنظیم کرده بتواند باید راجع به تعداد نفوس و کثرت آن معلومات داشته باشد . در شرایط فعلی در حدود 75 فیصد جمعیت 25 ملیونی افغانستان در روستا ها  و باقی مانده در شهر ها زندگی دارند نفوس شهر ها در حال رشد است و علامت خوب برا ی توسعه مارکیت ها به حساب میآید . تعداد و کثرت نفوس در یک ساحه تابع رشد طبیعی نفوس و مهاجرت ها  و بعضی از شرایط دیگر اقتصادی واجتماعی بوده که رشد طبیعی نفوس بالنوبه تابع عوامل دیگر از قبیل توالد و فیات میباشد .آگاهی و اطلاعات راجع به تعداد و کثرت نفوس ازین جهت خیلی مهم است که ازآن بتوان تصمیم گرفت که تولیدات به کجا عرضه گردد ، برای چی تعداد نفر عرضه گردد و ظرفیت مارکیت چقدر است . علاوه بر آن فهم تغیر داد و کثرت نفوس در آینده برای پیش بینی مصرف تولیدات و فعالیت های مارکیتنگ بس ارزشمند است . ترکیب سن نفوس : ضرورت  و خواسته ها ی افراد جامعه نظر به سن شان فرق میکند اطفال کمتر از پنج سال به خوراکه های اطفال ، شیر ،شیرخوارگاه ، کودکستانها ، سامان بازی و البسه اطفال ضرورت دارند . مواد خوراکی و دیگر ضروریات حیاتی بزرگ سالان از جوانان فرق دارد . ضروریات بیولوژیکی ، اجتماعی و سایکولوجیکی جوانان نیز از دیگر گروپ های سن متفاوت است . آنها به لباس های مفشن ، وسایل تفریح ، وسایل تعلیم و تربیه و دیگر لوازمات ضرورت دارند . بنآ فعالیت های سیستم مارکیتنگ باید با در نظرداشت ترکیب سن افراد جامعه  و ضرورت ها ی گروپ های معین سن عیار گردد . عاید نفوس  : پیمانه تقاضا و طرز استهلاک بستگی کامل به نفوس دارد . همین عاید است که تقاضای مستهلکین را از بالقوه به بالفعل د رمیاورد . حجم استهلاک ، طرز استهلاک وطرز زندگی اشخاص کم عاید از طرز و استهلاک و طرز زندگی اشخاص ثروتمند فرق دارد . مستهلکین کم عاید بیشتر از خوراکه های کاربوهایدریتی ، مواد خام ، لباس عادی و لوازم عادی منزل استفاده میکنند درحالیکه ثروتمندان پیشتر از خوراکه های متوازن پروتین دار ، ویتامین دار ، میوه جات ، البسه مفشن و لوازم مفشن منزل و غیره استفاده مینمایند و در عادات خرید خود تنوع پسند میباشند . یکی از مشخصات عمده عاید طرز توزیع عاید میباشد . توضیع عاید بین افراد و فامیلها ، بین مردم روستاها و شهرها ، دربین مناطق ، بین شغل های مختلف و هم توضیع عاید بین گروپهای سن هم از جمله موضوعات مربوط به عاید مستهلکین میباشد . چیزیکه مهم است اینست که توزیع عاید در ممالک رو به انکشاف نسبت به ممالک پیشرفته غیر عادلانه است در افغانستان هم سطح عاید ملی پایان بوده و توضیع عاید ملی نیز غیرعادلانه صورت میگیرد . آنهایکه کنترول بیشتر وسایل تولید را در بر دارند عاید بیشتر بدست شان میآید  . بطور مثال چون قسمت بیشتر زمین و سرمایه در دست یک اقلیت نفوس متمرکز است عاید بیشتر نیز در جیب همین اقلیت ها میریزد . طرز استهلاک :  مقدارخرید امتعه های اقتصادی و انواع اشیای را که مستهلکین میخرند رابطه مستقیم به عاید آنها دارد . طرز استهلاک افراد نیز تا اندازه زیادی بستگی به عاید شان دارد . مطالعه که راجع به طرز استهلاک صورت گرفته نشان میدهد که هر قدر عاید یک شخص و یا یک فامیل اضافه شده برود فیصدی کمتر عاید صرف مواد خوراکه میگردد و نیز هر قدر عاید یک فرد یا یک خانواده بلند برود به همان اندازه ذوق مستهلکین از خریدن موادغذائی نشایستوی به مواد غذائی پروتینی و مواد غذائی ویتامین دارد تغیر میکند . مستهلکین کم عاید مجبور اند که تمامی و یا فیصدی بزرک عاید خود را برای بدست آوردن ضرورت های اولیه زندگی خود (غذآ ، پوشاک و مسکن ) مصرف نمایند در حالیکه مستهلکین ثروتمند قادر اند فیصدی بیشتر عاید خود را برای خریداری امتعه لکس تخصیص دهند  . برای روشن ساختن این مطلب شما چهار فامیل را که هر کدام شان پنج عضو دارند ولی عاید ماهوار شان متفاوت است در نظر بگیرید . فامیل ها               عاید ماهوار به            مصرف ماهوارمواد              فیصدی عاید که بالای ــــــــــ                     افغانی                      غذائی به افغانی        غذا مصرف شده 1- غریب                 1500                          1000                                    67 2- متوسط                3000                          1500                                    50 3- طبقه بالا             6000                          1800                                     30 4- ثروتمند              10000                         2000                                    20  در جدول فوق به خوبی ملاحظه میگردد که فامیل غریب 67 فیصد عاید خود را صرف مواد خوراکه مینماید در حالیکه فامیل ثروتمند 20 فیصد عاید خود را به همین مقصد مصرف مینماید . همچنین باید تذکرشد که فامیل ثروتمند دو برابر فامیل غریب برای مواد خوراکه پول مصرف مینماید این فرق در آن است که فامیل ثروتمند غذای پروتین دار، ویتامین دار و میوه جات مصرف مینماید که نسبت به مواد خوراکه نشایستوی که فامیل غریب مصرف مینماید قیمت است . وهم حجم استهلاک فامیل ثروتمند نسبت به فامیل غریب بیشتر است . چون تغیر در نرخ مواد غذائی بالای قدرت خرید مستهلکین تآثیر دارد . آنها عادات خرید و حجم استهلاک خود را در اثر تغیر نرخ نیز تغیر میدهند . تغیردر نرخ محصولات ضروری از قبیل نمک ، چای  و بوره باعث تغیر بیشتر در حجم تقاضآ نمیگردد ولی تغیردر نرخ محصولات لکس و محصولات زراعتی قابل تعویض باعث تغیر بیشتر در مقدار خرید همان محصول میگردد . طبقه بندی اشیآ : 1- اشیای صنعتی 2- اشیای مصرفی امتعه های صنعتی (سرمایوی ) آنهای اند که در تهیه دیگر اشیا و خدمات مورد استفاده قرار میگیرند مثال اینها عبارت است از ماشین آلات ، پرزه جات ، مواد خام و غیره . امتعه ها ی مصرفی عبارت از آن نوع اشیای اند که توسط مستهلکین بخاطر رفع بعضی از ضروریات مصرفی شان مورد استفاده قرار میگیرند مثلآ غذا ، لباس و پاپوش . از نگاه دوام اشیای استهلاکی به دو نوع طبقه بندی میگردد  . الف – اشیای مصرفی با دوام  Durable goods مثلآ موتر ، بایسکل ، اتو ، یخچال ، رادیو وغیره . ب – اشیای مصرفی بی دوام Non durable goods   مثلآ خوراکه باب ، نکتائی ، پطرول و غیره .   انگیزه های خرید مستهلکین : مستهلکین اشیا را بخاطر رفع نیازمندی و خواهش شان میخرند بعضی از انگیزه هایکه مستهلکین با در نظرداشت آن در مورد خرید اشیا تصمیم میگیرند منطقی بوده ولی تمام تصامیم که مستهلکین در مورد انتخاب و خرید اشیآ اتخاذ میکند منطقی نبوده بلکه بیشتر جنبه احساساتی را دارا میباشد  . انگیزه ها ی منطقی خرید : وقت مستهلک مفیدیت محصول مورد نظر خود را مطالعه مینماید و لایل کافی نزد خود برای خریدن و یا عدم خریدن محصول مورد نظر میداشته باشد ،گفته میتوایم که مستهلک انگیزه های منطقی خرید را دارد .اقتصاد یکی از عوامل مهم است که در خرید منطقی محصول در نظر گرفته میشود بعضی از مستهلکین میل دارند که به نرخ پائین اشیا را خریداری کنند و اینها توسط لیلام ها جلب میشوند در وقت خرید بیشتر چنه میزنند و یا بصورت  عموم اشیای کم قیمت را میخرند و هم در انگیزه ها ی منطقی خرید مستهلک کیفیت محصول ، مؤثریت محصول ، دوام محصول ، مناسب بودن ، مفیدیت را د ر نظر میگیرد . انگیزه های غیر منطقی خرید : بعضی اوقات مستهلک اشیا را بدون د رنظر داشت ضرورت ، مفیدیت ، نرخ و یا کیفیت محصول خریداری میکند او درین حالت انگیزه های غیر منطقی برای خرید محصو ل میداشته باشد . بعضی ازین انگیزه ها عبارتند از : 1- غرور و حیثیت : یکی از انگیزه های مهم خرید پنداشته میشود مستهلک اشیای را میخواهد بخرد که احساس کند او شخص مهم و با ارزش است مثلآ او میل دارد خانه ای بهتر داشته باشد ، موتر کلان داشته باشد ، لباس فیشنی داشته باشد ، اشیای را داشته باشد که او را نسبت به دیگران مهمتر و برجسته تر جلوه دهد . 2- مطابقت با محیط ( Conformity ) : تمایل انسان به داشتن اشیای که دیگران دارند به عباره دیگر تعقیب مود از جمله چنین انگیزه های احساساتی به حساب میرود . 3- امتیاز و برتری The desire to be different  : میتوانیم انگیزه های مهمی برای بعضی اشخاص گردد .این گروپ اشخاص میخواهند که حس خود خواهی خود را حفظ کنند اینها میخواهند که اولین کسی باشند که یک چیزی نو را میخرند این اشخاص میل دارند اولین کسی باشد که یک مودل جدید موتر را میخرند و اولین مود لباس را میپوشندو غیره . 4- تمایل به تفریح The desire for recreation  : این اشخاص میل دارند و قت خود را خوش بگذرانند از اشیای خریدگی خود لذت ببرند این اشیا عبارت از مواد خواندنی ، اشیای سپورتی ، تلویزیون ، رادیو ، رادیو کست وغیره میباشد . 5- تمایل به راحت بودن : مستهلک میل دارد که از گرمی و سردی در امان باشد . 6- حس کنجکاوی : محض بخاطر فهمیدن چگونگی استعمال و یا ساختار یک شی مستهلک آنرا میخرد . 7- علاقه خاص : بعضی اشخاص محض نسبت به اینکه یک متاع را دوست دارد آنرا میخرد . تولید  و پروسس محصولات زراعتی مزارع منحیث واحد اساسی تولید نقطه شروع فعالیت های مارکیتنگ میباشد نوعیت و چگونگی محصولات زراعتی تعین کننده نوعیت و چگونگی مؤسسات مارکیتنگ است و سیستم مارکیتنگ هم بالنوبه بالای چگونگی ، کمیت و کیفیت محصولات زراعتی  تآثر دارد برای اینکه خدمات مارکیتنگ و مؤسسات آن مطابق به نیازمندی های تولیدات زراعتی عیار گردد و انگشاف نماید آگاهی در مورد خصوصیات تولید  و چگونگی محصولات زراعتی لازم و ضروری پنداشته میشود . سایر مزارع در افغانستان به مقایسه دیگر ممالک کوچک است و اکثر فارم ها کوچکتر از ده جریت میباشد تعداد زیاد فارم ها در افغانستان فارم های عمومی است یعنی محصولات متنوع را در یک فصل تولید مینمایند  .اکثر دهاقین افغانستان بخور ونمیر هستند . اینها پلان های تولیدی خود را بر حسب ضرورت ها و نیازمندیهای خود شان طرح مینمایند و در قسمت تغیر عوامل اقتصادی حساس نمیباشند . اینها قسمت بیشتر عوامل تولید خود را از داخل مزرعه تهیه مینمایند اینها  از مارکیت کاملآ مجزا نیستند . اینها یک قسمت از محصولات اضافی خود را از برای رفع دیگر ضروریات زندگی خود در مارکیت عرضه میدارند ولی حجم فروشات شان در مارکیت از 50 فیصد تولید شان میباشد . سیستم مارکیتنگ وظیفه دارد که تولیدات اضافی آنها را از تمام نقاط مملکت جمع آوری نماید بعد از تجمع و سورت بندی ابتدائی به مارکیت های عمد ه انتقال بدهد . یک قسمت عمده محصولات زراعتی که داخل سیستم مارکیتنگ میشود از فارمها ی تجارتی و اختصاصی بدست میآید . این فارم ها اکثرا روش های علمی زراعت را تعقیب مینمایند اکثر عوامل تولید خود را از خارج مزرعه بدست میآورند و در مقابل تغیر عوامل اقتصاد ی حساس میباشند . تولید زراعتی در مناطق جغرافیائی مختلف متمرکز است بطور مثال تولید انگور در کوهدامن و ارغنداب تولید قره قل د ر شمال هندوکش  وتولید ستروس در ننگرهار متمرکز است صفحات شمال را بنام کندوی غله افغانستان یاد میکند . حاصل خیز ترین مناطق افغانستان را وادی ها ، ساحل دریاها و دیگر مناطق آب دار تشکیل میدهد .چون بارندگی اساس موجودیت آنها را د رکشور تشکیل میدهد حجم تولیدات زراعتی بستگی زیاد به بارندگی سالانه در کشور دارد به همین دلیل تولیدات بعضی محصولات مانند گندم للمی از یک سال تا سال دیگر بسیار فرق میکند تولیدات دیگر محصولات نیز از یک سال تا سال دیگر در نوسان است . مطالعه نرخ ها و نوسانات شان و نیز مطالعه اوضاع مارکیت شرایط عرضه و تقاضای محصولات زراعتی باید در روشنی تولیدات محصولات زراعتی مطالعه گردد موجودیت عوامل تولید ، امراض و حشرات ، قوای بشری ،آب آبیاری از عوامل دیگر تعین کنند ه حجم تولیدات و نوسانات تولید از یک سال به سال دیگر میباشد . خشک سالی های چند سال اخیر  و جنگ ها اثرات ناگوار بر تولیدا ت زراعتی و مالداری وارد نموده است . تولید محصولات زراعتی بصورت عموم موسمی میباشد یعنی در جریان سال یکبار یا دو بار تولید میگردد از طرف دیگر تقاضا برا ی محصولات زراعتی تقریبآ در طول سال ثابت میباشد موسمی بودن تولید و تمرکز آن در یک دو فصل معین سال ایجاب خدمات لازم مارکیتنگ را مینماید . در فصل درو و جمع آوری محصولات تقاضا برای خدمات مختلف مارکیتنگ از قبیل حمل و نقل ذخیره و کریدت بسیار میشود . همچنان اگر محصولات زراعتی دارای خصوصیات تازه گی باشند و انتقال شان بین مؤلد و مصرف کننده به سرعت انجام نشود زود فاسد میگردند . لهذا محصولات زراعتی با داشتن چنین خصلت مستلزم تسهیلات به خصوص ذخیره و حمل و نقل میباشند . اگر تسهیلات ذخیره  و حمل و نقل و باربندی مطابق به خصوصیات تولید عیار نگردد قسمت بیشتر محصولات در جریان ذخیره و انتقال از یک محل به محل دیگر فاسد شده و کیفیت آن خراب میگردد که در نتیجه مصارف مارکیتنگ آن بلند رفته و مؤثریت مارکیتنگ تقلیل میابد . محصولات زراعتی مانند میوه جات تازه ، گوشت ، شیر و سبزیجات که دارای خصلت بیشتر فساد پذیری میباشند در سیستم مارکیتنگ دیر مانده نمیتوانند بی اعتنائی در قسمت باربندی ، ذخیره و حمل  و نقل شان باعث فاسد شدن محصول و یا خراب شدن کیفیت آن میگردد . حبوبات در مقابل شرایط نامساعد ترانسپورت و ذخیره حساسیت زیاد ندارند .آیا استهلاک محصولات زراعتی مساوی به تولید آن است ؟ ضرور نیست چنین باشد تولیدات اضافی یک سال گاهی به سال دیگر ذخیره میگردد همچنان تولیدات اضافی شدید صادر شود و یا در صورت کمبود از خارج وارد گردد . تغیردر حجم مجموعی تقاضای محصولات زراعتی مستلزم تغیر در حجم تولید است وقتی تقاضا برای یک محصول بلند میرود نرخ آن بلند میرود و نیز وقت تقاضا برای یک محصول پائین میاید نرخ آن نیز نزول میکند . آنهایکه به مارکیت تولید مینمایند از نوسانات نرخها الهام میگیرند آنها میتوانند حجم تولید خود را نظر به ضرورت کم و یا زیاد کنند . ولید مؤلدی امروز درک کنند که تقاضا برا ی گوشت ، انگور وسیب بسیار بلند رفته است اینها چند سال بکار دارند که حیوانات را نسل گیری کنند و نهال سیب و انگور را پرورش دهند تا از آن حاصل بدست بیآورند . تنها مؤلدین سبزیجات و حبوبات میتوانند که محصولات بیشتر و کمتر را در مدت یک سال مطابق به شرایط تقاضا و نرخ عرضه کنند . پروسس محصولات زراعتی  : یکی از خدمات لازم مارکیتنگ به شمار میرود محصولات زراعتی باید قبل از رسیدن به مستهلک پروسس شود ، تغیر شکل نماید وبعد به دسترس مستهلک قرار گیرد . انکشاف تصدی های پروسس بستگی کامل به انکشاف اقتصاد ی یک مملکت دارد . متناسب به رشد اقتصاد ی یک کشور افراد جامعه نیز د ر طرز استهلاک خود تنوع پسند میگردند . د رکشور های پیشرفته خانواده ها فرصت کمتر به پروسس محصولات زراعتی میداشته باشند بنآ تقاضا برا ی محصولات پروسس شده و نیمه پروسس شده بیشتر میگردد .  همزمان با رشد اقتصادی صنایع پروسس محصولات زراعتی رشد میکند وتقاضا برای محصولات زراعتی و مالداری پروسس شده بیشتر میگردد . همچنان پروسس محصولات زراعتی نه تنها ارزش مصرفی آنها را بلند میبرد بلکه قابلیت ذخیره و نگهداری محصولات پروسس شده بیشتر از محصولات تازه میباشد . وظیفه عمده تصدی های پروسس علاوه نمودن مفیدیت شکل روی محصولات زراعتی میباشد ممکن است این تصدی ها بر علاوه تغیر شکل محصولات وظیفه خرید  و فروش را نیز انجام دهند . در افغانستان تصدی های پروسس تا هنوز انکشاف کافی نکرده است و قسمت عمده پروسس مواد خوراکه د رخانه ها صورت میگیرد . بطور مثال مقدار کم پروسس سبزیجات بیرون خانه صورت میگیرد . حبوبات از قبیل لوبیا ،نخود و غیره عمدتآ در خانه پروسس میگردند .فابریکه قند بغلان ، فابریکه آب میوه قندهار ، فابریکه های تیل کشی و جنوپرس مثال عمده تصدی های پروسس در افغانستان میباشد که متآسفانه در اثر جنگهای 23 ساله همه از بین رفته اند . پرابلم های تصدی های پروسس به چهار گروپ تقسیم میشوند : 1-   پرابلم تخنیکی 2-   پرابلم خرید 3-   پرابلم فروش 4-   پرابلم مالی   1- پرابلم تخنیکی : الف – پرابلم ظرفیت : فعالیت بسیاری از تصدی های پروسس وسیع وظرفیت آنها کلان میباشد مفاد اعظمی  از تولید این تصدی ها وقتی بد ست میآید که به ظرفیت کامل شان کار کنند متآسفانه تولید بسیاری محصولات زراعتی موسمی است و بسیاری از تصدی های پروسس تنها چند ماه در یک سال فعالیت کرده میتوانند . شرکیت میوه قندها ر و شرکت قند بغلان مثال خوب این نوع تصدی ها است که به پرابلم ظرفیت روبرو بوده اند همچنان تصدی های پروسس از نوسانات موسمی وسالانه محصولات زراعتی متآثر میگردند . ب – پرابلم استخدام : بسیاری از تصدی های پروسس تعداد زیادی قوای بشری را ضرورت دارند وقتی تصدی های پروسس برای یک مدت معین سال فعال باشند مشکل است تصدی قوای بشری مواد مورد ضرورت خود را برای یک موسم سال بدست آورند زیرا قوای بشری میخواهند در تمام سال کار داشته باشند . 2 – پرابلم خرید  : پروسس دهنده ها باید پرابلم تهیه مواد خام مورد ضرورت تصدی خود را حل نمایند بعضی از این پروسس دهنده ها برای دریافت مواد خام مورد ضرورت خود بالای سیستم مارکیتنگ اتکا مینمایند دیگران از طریق امضآ قرارداد های پیشکی با مؤلدین مواد خام تصدی خود را بدست میآورند .شرکت سپین زر از طریق قرار داد های قبلی با پخته کاران و کمک های مالی و تخنیکی برای آنها از دریافت پخته مورد ضرورت خود را مطمئن میساخت . این شرکت در مورد مقدار مجموعی پخته قابل پروسس برای هر سال نیز آگاهی حاصل کرده میتوانست . 3- پرابلم فروش : پروسس کننده ها مناسب ترین کانالهای فروش را برای محصولات خود جستجو مینمایند اینها میتوانند محصول خود را برای عمده فروشان – پرچون فروشان و یا مستقیمآ برای مستهلکین به فروش برسانند . انتخاب کانال توضیع مربوط به خود پروسس کننده میباشد در تحت عنوان عمده فروشی مواد خوراکه کانالهای توضیع یا فروش محصولات پروسس شده به شکل یک دایگرام تشریح خواهد شد . متخصصین مارکیتنگ محصولات زراعتی نیز باید انکشافات آینده را در ساحه پروسس محصولات زراعتی در افغانستان پیش بینی نمود ه  و پرابلم های احتمالی را د رزمینه پیشبینی نمایند . سیر انکشاف سریع خواهد شد اگر ما پرابلم ها را قبلآ تشخیص نموده و را های حل شان را پیش بینی نمائیم از ضایعات منابع جلو گیری نموده و باعث رشد سریع این مؤسسات خواهیم شد . در این اوخرپا لیسی ،استراتیژی سکتور زراعت و منا بع طبیعی منظور شده است در این پا لیسی استراتیژی رشد وانکشاف همه جانبه صنایع پروسس محصولات زراعتی نیز پیش بینی گردیده است . همچنا ن موسسات امداد بین المللی نیز به تولید ومارکیتنگ محصولات دارای ارزش بلند در سیستم تولیدات زراعتی و مالداری توجه بیشتر مبذول داشته که ا نکشاف صنایع پروسس محصولات زراعتی جزﺀ از آن میباشد .
+ نوشته شده در  ۹۰/۱۰/۱۰ساعت 10:51  توسط ايمل " نظري "  |